Turtingoje savivaldybėje – blaivūs sprendimai

Turtingoje savivaldybėje – blaivūs sprendimai

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio

Julija KIRKILIENĖ

Po dviejų mėnesių pertraukos susirinkę į posėdį tarybos nariai buvo darbingi ir išmintingi. Išmintingiausiai, ko gero, pasisakė tarybos narys Vytautas Vėželis, priminęs tarybos nariams, kad Gorbačiovo laikais (1985-1991 m.) dėl alkoholio pardavimo ribojimo, lietuviai prablaivėjo ir iškovojo nepriklausomybę. O kaip patys lietuviai moka valdyti savo šalį, daug priklauso nuo savivaldybių tarybos narių sprendimų. Nuo Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimų – taip pat.

Turtinga savivaldybė – laimingi gyventojai

Elektrėnų savivaldybę galima priskirti prie vienos iš sėkmingiausių savivaldybių Lietuvoje. Štai ir šiais metais savivaldybė į biudžetą iki rugpjūčio 1 dienos surinko 1 mln. 737 tūkst. eurų daugiau nei planavo. Savivaldybės vadovams bei Finansų ir strateginio planavimo skyriaus specialistėms belieka tik tas lėšas taip išskirstyti, kad savivaldybės taryba jų paskirstymui pritartų. Svarstant klausimą dėl biudžeto 2015 metams pakeitimų, išdalinus pinigus atlyginimų padidinimams, mokinio krepšeliams ir kitiems būtiniems asignavimams, taryba pritarė skirti 30 tūkst. eurų Asmens sveikatos priežiūros centrui greitosios pagalbos automobiliui įsigyti lizingo būdu (pradiniam įnašui). Paprastai greitosios medicinos pagalbos automobilius perka Sveikatos apsaugos ministerija ir paskirsto stotims. O Elektrėnų savivaldybė, nelaukdama kol ministerija suras lėšų automobiliui, surado galimybę prisidėti prie automobilio pirkimo ir skirti lėšų centro automobilių parko atnaujinimui. Dėl tokio sprendimo gyventojai, žinoma, pasijus saugesni: nauju automobiliu į gydymo įstaigą ligonį pristatyti galima greičiau nei senu. Tokiam pirkiniui pritarė net opozicijos aktyvistas Algimantas Adomaitis, pabrėždamas, kad senieji automobiliai kokiame kaime gali sulūžti, kad remontas brangiai kainuoja ir, jeigu būtų ligoninėje uždaryti kai kurie skyriai, elektrėniškiai ligoniai į reikiamą gydymo įstaigą pristatyti būtų greičiau.

Turtingi todėl, kad rūpestingi

Savivaldybė mokesčius gerai surenka ne tik todėl, kad gerėja pragyvenimo lygis, bet ir todėl, kad yra rūpestinga. Pavyzdžiui, ji stebi žemės vertę rinkoje ir, kai žemės vertė rinkoje krenta, mokesčiai už žemę dėl to nesumažėja, o atvirkščiai – savivaldybės taryba leido žemės mokesčius šiek tiek pakelti, kad į biudžetą lėšų už žemės mokesčius nesurinktų mažiau nei pernai. Savivaldybės taryba taip pat yra lojali savo verslininkams: leidžia subnuomoti jiems išnuomotas patalpas, į nuomos kainą įskaičiuoja pastatų remontui išleistas lėšas. Taryba taip pat pritarė sprendimo projektui leisti gyventojams iš savivaldybės nusipirkti būstus ir pagalbinius ūkio paskirties pastatus už rinkos kainą. Socialinius būstus savivaldybė neseniai pirko iš gyventojų, o dabar juos parduotų, jei ten gyvenantys žmonės to panorėtų. Tiesa, opozicijoje dirbantys Viktoras Valiušis ir Algimantas Adomaitis kiekviename sprendime ieškojo trūkumų, korupcijos, kiekvieną sprendimą kritikavo ir daugumai nepritarė. Bet stipri dauguma kaip pateikia sprendimų projektus, taip ir priima. Tiesa, jeigu tuose sprendimuose galima būtų įžvelgti korupcijos, tai išsiaiškinti pirmiausia turėtų Antikorupcinė komisija, kurios pirmininku taryba ir paskyrė Algimantą Adomaitį.

Gandai ir tikrovė

Savivaldybės taryba, vis dėlto, priėmė vieną sprendimą, kuriuo Antikorupcinė komisija galėtų pasidomėti. Jie pritarė paskelbti konkursą dėl Alesninkuose esančių senųjų vandens valymo įrengimo pastatų nuomos. Kas laimės tą konkursą, Alesninkų bendruomenė jau žino ir nerimauja, kad ten vėl bus saugomos kažkokios atliekos. Jie parašė tarybai laišką, kad nesutinka, jog ten būtų saugomos ar tvarkomos bet kokios atliekos. Beveik 500 kv. m patalpas komercinei veiklai dešimčiai metų išnuomoti nutarta ne pigiau, kaip 0,60 Eur už kv.m, o dar 146 kv.m sandėliavimo patalpas – ne mažiau, kaip 0,45 Eur už kv.m. Perskaitę alesninkiečių raštą, tarybos nariai į sprendimą įrašė pataisymą, kad nuomojamose patalpose nebus galima laikyti ar tvarkyti jokių atliekų. Alesninkų bendruomenė girdėjo gandus, kad tas patalpas nori nuomotis UAB „Ūrus ir ko“, užsiimanti avarijų likvidavimu cheminių ir naftos medžiagų išsiliejimo atvejais, valymo įrenginių aptarnavimu, pavojingų atliekų šalinimu, vamzdynų plovimu ir kt. Buvęs aplinkosaugininkas, o dabar administracijos direktorius Virgilijus Pruskas redakcijai sakė, kad ši įmonė dirba tik įvykių vietose, o tarybos narius užtikrino, kad aplinkos apsaugos institucijos tikrina aplinkosauga užsiimančias įmones, jei jos pažeistų kokius reikalavimus, apie tai savivaldybė būtų informuota.

Triukšmas

Svarstant klausimą dėl triukšmo prevencijos veiksmų plano, Viktoras Valiušis iškėlė aktualų klausimą: iškirtus medžius tarp autostrados ir miesto, atsivėrė ir erdvė triukšmui. Prieš kelią gyvenantys Trakų, Saulės, Pergalės g. gyventojai nuolatos girdi triukšmą automobilių, pro miestą lekiančių 120 km/val. greičiu. Triukšmo prevencijos veiksmų plane V. Valiušis pasigedo, kad nenumatytos priemonės, kaip tą triukšmą neutralizuoti. Visi Europos miestai, pro kuriuos eina magistralės, yra aptverti garsą izoliuojančiomis sienelėmis, tik Elektrėnuose apie tai iki šiol nebuvo kalbėta. Meras Kęstutis Vaitukaitis tokį pastebėjimą priėmė pozityviai ir žadėjo tą problemą aptarti su Vievyje įkurta valstybine įmone „Automagistralė“.

Skundai

Per penkiolika savivaldybės gyvavimo metų nė karto nebuvo svarstyti tokie klausimai dėl komisijų sudarymo, kokie buvo svarstyti šiame posėdyje. Viena komisija buvo sudaryta dėl žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn, o kita darbo grupė – dėl piliečio Artūro Žvejo skundų tyrimo. Jeigu pirmoji komisija – tik formali, nes Kazokiškėse iš privataus žmogaus reikia nupirkti sklypą, šalia kurio įrengti vandens valymo įrengimai, tai kita – išskirtinė. Piliečiui A. Žvejui taip nusibodo valdžios neišklausytam ir nesuprastam būti, kad jis kreipėsi į Etikos komisiją, kuri įpareigojo tarybą sudaryti darbo grupę, kuri tuos skundus išnagrinėtų ir piliečiui atsakytų raštu, kaip reikalauja įstatymas. Ta darbo grupė sudaryta iš 3 narių: pirmininkas Algimantas Adomaitis, nariai Kęstutis Jasukaitis ir Laimutė Ablingienė. Pats A. Žvejys kalbėdamas posėdyje pirmiausia išsakė priekaištus administracijos direktoriui, kuris, galbūt, nesąs vertas tokias pareigas užimti. Tuose skunduose, sako A. Žvejys, minimi ir dauguma tarybos narių, todėl jie negalėjo būti į tokią darbo grupę paskirti.

Sportas ir politika

Kad ir kaip sakytų Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius Kęstas Vitkauskas, kad sportininkai nepolitikuoja, jis nėra teisus. Posėdžio pabaigoje opozicijos lyderis Viktoras Valiušis perskaitė opozicinės frakcijos „Dirbame Elektrėnams“, kuriai priklauso ir K. Vitkausko pavaduotojas, tarybos narys Audrius Valaiša, prašymą pateikti tokią informaciją dėl sporto mokyklos ir jo direktoriaus, socialdemokrato Valdo Škadausko veiklos:

Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos deklaruojamas tikslas per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusių saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose. Sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir suaugusiems užsiiminėti kūno kultūra, sveika gyvensena, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus.

Tačiau vasaros metu Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje tarifikuoti vaikai neturėjo galimybės dalyvauti organizuojamose sporto stovyklose, nors Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos įstatuose nurodoma pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas; sportinis ir rekreacinis švietimas; pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

Prašome pateikti duomenis, kiek Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla pati organizavo sporto stovyklų vasaros metu? Kokia stovyklos dalis apmokama iš Sporto mokyklos lėšų? Dėl kokių priežasčių nefinansuojamos Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje tarifikuotiems vaikams sporto stovyklos?

Prašome įvardinti, kokias funkcijas Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sporto koordinatorius ir metodininkas.

Blaivūs sprendimai

Posėdyje buvo apsvarstyti 32 klausimai: pritarta naujoms Atliekų tvarkymo taisyklėms, projektui Kazokiškių kadastrinėje vietovėje, gavus ES paramą, vykdyti melioracijos statinių rekonstrukciją, priimtas visas pluoštas sprendimų dėl švietimo įstaigų pertvarkos, atlyginimų, etatų, priešmokyklinių ugdymo grupių organizavimo ir kt. O vienam sprendimo projektui nepritarta: neleista kavinei „Centro picerija“ po 22 val. prekiauti alkoholiniais gėrimais. Visos savivaldybės kavinės alkoholiu prekiauti gali tol, kol dirba, o ši – dvi valandas prieš baigiant darbą alkoholiu prekiauti nebegali. Kaip sako tarybos narė Laimutė Ablingienė, tegul lankytojai per tas dvi valandas pabaigia gerti bei valgyti ir namo grįžta blaivūs. O V. Vėželis dar gražiau apeliavo į tarybos narių sąžinę, primindamas, kad M. Gorbačiovo valdymo metais išblaivėjusi Lietuva atkūrė net nepriklausomybę. Leisti kavinei pratęsti prekybos alkoholiu laiką pritarė tik 7 tarybos nariai. Kiti tarybos nariai, gal prisiminę savaitgalio įvykį, kai po jaunimo renginio, vykusio paplūdimyje, viename bute besilinksminančioje kompanijoje žuvo jaunas elektrėniškis, mąstė blaiviau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69