Strategija – didelio tikslo siekimas

Strategija – didelio tikslo siekimas

Julija Kirkilienė

Stebėdama tarybos posėdžius susidariau įspūdį, kad savivaldybės žmonės dažnai nevertina to, ką turi.

O jie turi gerai dirbančią tarybos valdančiąją daugumą ir gerą tarybos opoziciją, kuri lyg per didinamąjį stiklą jų darbus tikrina ir neleidžia valdantiesiems klysti. Dėl gero valdymo Elektrėnų savivaldybė įvairiuose reitinguose užima geras vietas tarp kitų šalies savivaldybių, savivaldybėje auga gyventojų skaičius, o tai reiškia, kad čia gyventi yra gera. Savivaldybės valdymo strategijos, planai ir kiti svarbūs sprendimai priimami tarybos posėdžiuose, kuriuose redakcija nuolatos dalyvauja ir naujienas praneša savo skaitytojams. Šį kartą supažindiname su kai kuriais sausio 27 dienos posėdyje priimtais sprendimais.

Bendruomenės nesidomi strategijomis

Prieš pradedant svarstyti 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, meras Kęstutis Vaitukaitis tarybai pristatė savivaldybės finansinių rodiklių apžvalgą. Toje apžvalgoje į lenteles, grafikus, diagramas sudėti skaičiai, kad savivaldybė į biudžetą kiekvienais metais lėšų surenka daugiau nei suplanuoja, kad savivaldybės pasiekimai atrodo geriau nei kaimyninių savivaldybių. Elektrėnų savivaldybės gyventojai uždirba daugiau nei Trakų, Širvintų, Prienų, Kaišiadorių r. savivaldybių gyventojai, o pašalpų čia išmokama mažiausiai. Svarbiausia diagrama šioje apžvalgoje bene bus gyventojų skaičiaus augimas. Savivaldybėje gyvenamąsias vietas deklaravę yra 26 646 gyventojai, t.y. tiek pat, kiek gyveno 2007 metais. Strateginiame plane lėšų poreikis 2016 metais rodomas per 38 mln. eurų, o biudžetas planuojamas tik 23 mln., bet juk norėti niekas nedraudžia… Pasidžiaugę darbo rezultatais, tarybos nariai ėmė svarstyti strateginį veiklos planą. Opozicija strateginiame plane pasigedo bendruomenių pasiūlymų, bet bendruomenės, matyt, gyvena gerai, todėl strategijomis nelabai rūpinasi. Taryba nepritarė Vaido Ratkevičiaus pasiūlymui strateginiame plane papildomai numatyti lėšų baseino sporto salių remontui. Meras kelis kartus tarybai sakė, kad plane numatyta per 2,5 mln. eurų baseino, salių, rūbinių renovacijai, todėl atskiro pasiūlymo priimti nėra reikalo. 6 opozicijos nariai balsuodami už strateginį veiklos planą susilaikė, nes, pasak Algimanto Adomaičio, strateginis planas turėtų būti didelio tikslo siekimas, o ne pinigų paskirstymas. Aldona Kirkliauskienė nerimavo, kad tame strateginiame plane nėra aiškumo dėl žadėtų Vievio kultūros namų statybos. Edmundas Niparavičius opozicijai atsakė, kad strateginis planas yra elementorinis planavimas, o planą nuolatos bus galima koreguoti. Meras dėl Vievio kultūros namų sakė minantis takus į Kultūros ministeriją, bet ten asignavimai dar nėra paskirstyti. Į priekaištus, kad bendruomenės nesidomi strateginiu planu, meras replikavo, kad tarybos nariai irgi yra bendruomenės nariai ir kvietė juos aktyviai dalyvauti 2016 metų biudžeto svarstyme.

Miestų miškus tvarkys seniūnijos

Vievio ir Elektrėnų miestuose į sąrašą įrašyti 48 miškų žemės sklypai, kuriuos iki šiol prižiūrėjo miškų urėdijos. Šiame posėdyje kažkodėl 12 tarybos narių nusprendė Lietuvos respublikos Vyriausybės prašyti, kad tuos miškus patikėjimo teise perduotų valdyti savivaldybei. Kadangi posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai, tai balsams už ir prieš pasiskirsčius per pusę, sprendimas priimtas buvo mero balsu.

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius aiškinamajame rašte rašė, kad toks sprendimas reikalingas todėl, kad seniūnijos gerai išvalys tuos miškus, kurie esą reikalingi viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui. Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas antrino, kad tuos miškelius seniūnijos išvalys nuo mažaverčių krūmelių, o medžiams kirsti užteks seniūnijos leidimo. Šio sprendimo svarbumu suabejojo ne tik opozicija, bet ir valdantieji. Tarybos nariai pastebėjo, kad į tų miškelių sąrašą neįtrauktas miškelis prie „Vaikų pasaulio“, bet įtraukti sklypai pagal autostradą. Posėdyje opozicija kalbėjo apie lėšas miškų tvarkymui biudžete, o po posėdžio taip svarstė: tiek to, jei tuos miškus išvalyti reikia būsimiems investuotojams, koncesininkams ir pan. Bet ar tarp tų supaprastintų leidimų kirsti nevertingus medžius nebus išduodami leidimai ir ąžuolams kirsti? Jie prisiminė karčią patirtį, kaip 2002 metais ąžuolai buvo iškirsti miške prie senojo dviračio tako į reabilitacijos ligoninę.

Opozicijos nerimas

Viso taryba šiame posėdyje apsvarstė 15 sprendimo projektų. Sprendimai skelbiami internetinėje svetainėje www.elektrenai.lt. O paklausimai ir atsakymai į juos svetainėje neskelbiami. Opozicija šį kartą padėkojo už atsakymus į praėjusio posėdžio paklausimus ir pateikė naujų. Opozicijos lyderis Viktoras Valiušis klausė, kodėl tarybos nariai apie uždarytus du medicinos punktus – Jagėlonyse ir Gilučiuose – sužinojo tik iš žiniasklaidos, nors už viešųjų įstaigų (taip pat ir sveikatos priežiūros) steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, išlaikymą ir jų priežiūrą yra atsakinga savivaldybės taryba. „Kas konkrečiai ir kokiais teisės aktais vadovaudamasis priėmė sprendimą apie minimų punktų uždarymą (likvidavimą)?“, – klausė V. Valiušis.

Stebi Elektrėnų komunalinį ūkį

Kitame paklausime V. Valiušis dėkojo už atsakymus raštu į gruodžio mėnesį posėdyje pateiktus paklausimus apie atlyginimus, priemokas, kompensacijas ir vėl klausė:

1. Ar EKŪ darbuotojai naudoja savo asmeninį transportą, atliekdami darbines funkcijas EKŪ? Kokie tai yra darbuotojai ir kokia forma jiems atlyginama už asmeninio transporto naudojimą? Prašome pateikti dokumentų, įteisinančių šiuos veiksmus, kopijas;

2. Ar EKŪ darbuotojai naudoja tarnybinį transportą ne tarnybos tikslais, taip pat atvykimui į darbą iš namų, parvykimui į namus, savaitgaliais. Kokie tai darbuotojai ir koks konkretus transportas? Prašom pateikti dokumentų, įteisinančių šią veiką, kopijas. Prašom pateikti dokumento, reglamentuojančio EKŪ tarnybinio transporto naudojimo tvarką, kopiją;

3. Prašom pateikti sąrašą EKŪ dispozicijoje esančių patalpų, kurios yra nuomojamos, nurodant kam jos išnuomotos, kokia yra nuomos kaina, taip pat nurodyti įsiskolinusius už nuomą, konkrečias skolos sumas;

4. Prašom nurodyti, kokios konkrečiai patalpos, nereikalingos EKŪ veiklai (jas charakterizuojant: kur randasi, šildomos ar ne, koks plotas ir t.t.), yra neišnuomotos;

5. Prašom raštu atsakyti, ar 2013-2016 metais, imtinai iki 2016 m. sausio 27 d., kam nors iš EKŪ darbuotojų buvo leista naudotis įmonės patalpomis neatlygintinai, ar buvo su tais darbuotojais sudarytos kokios nors sutartys, pateikti sutarčių, dokumentų, patvirtinančių įmokas už patalpų naudojimą, kopijas.

Nuomonė apie Pasaulio ledo ritulio čempionato naudą

Apie praėjusio posėdžio paklausimus ir atsakymus V. Valiušis redakcijai komentavo: „Noriu pabrėžti, kad savivaldybė Pasaulio ledo ritulio čempionatą organizuojančiai privačiai Nacionalinei ledo ritulio lygai nemokamai suteikė ledą, rūbines, pagalbines patalpas, sales, reklaminius bei prekybinius plotus, ledo valymo mašinas, apsaugą, medicininę pagalbą, reklamą ir kitas paslaugas. Taip pat nemokamai buvo įrengtos antro aukšto rūbinės. Už tai savivaldybės administracija iš organizatorių gavo 200 bilietų, kuriuos pasidalino tarpusavyje. Tuo pačiu sumažėjo pajamos už bilietų pardavimą. Tokius čempionatus organizuoja ir dosniai išlaidas padengia turtinga Tarptautinė ledo ritulio federacija. Elektrėnų savivaldybė iš to neturėjo jokios naudos, o privati Nacionalinė ledo ritulio lyga – neblogą pelną.

Tikslų siekimas

Žmonės į savivaldybės tarybas vietinius politikus renka kaip savo vietininkus savivaldybės reikalams tvarkyti. Politikai kuria įvairius strateginius planus dideliems tikslams vykdyti. Bet ši savivaldybės taryba niekaip negali įvykdyti vienos mažos Vyriausybės deleguotos funkcijos – savo įsteigtoje sveikatos įstaigoje – Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre (poliklinikoje) – pirmame aukšte atidaryti tualeto, kaip to reikalauja Lietuvos higienos normos. Todėl šiame posėdyje tarybos narys, medicinos mokslų daktaras, gydytojas-urologas Arūnas Kulboka vėl klausė tarybos ir savivaldybės vadovų, kodėl sveikatos priežiūros įstaigoje uždarytas tualetas. Jam, kaip gydytojui-urologui ir tarybos nariui, dėl tos problemos skundžiasi poliklinikos pacientai – neįgalūs žmonės, vaikų tėvai, žmonės, sergantys urologinėmis ligomis, bet tarybos nario ir ligonių savivaldybės vadovai negirdi. Arba jie siekia tik didelių tikslų – vykdyti milijoninius projektus, bet savo pavaldinių, sveikatos įstaigų vadovų, priversti atidaryti tualeto – negali.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų