SKELBIAMAS KONKURSAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Šias pareigas eiti norintis pretendentas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

    2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

    2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

    2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

    2.4.švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų meninio ugdymo programų (muzikos, dailės, tradicinių amatų) sritį, patirtį;

3. turėti  švietimo ir mokslo ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

Ne vėliau kaip prieš 6 d. d. iki konkurso dienos, t.y. iki 2017-07-10, pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą;
  4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
  5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
  6. darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  7. dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
  8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2017 m. gegužės 26 d.

Atrankos data – 2017 m. liepos 18 d.

Dokumentai priimami iki 2017 m. liepos 10 d. įskaitytinai Elektrėnų savivaldybės administracijos 118 kab. (I aukštas), Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

Vadovavimo švietimo įstaigai gaires patikslinti ir kompetencijų vertinimo ataskaitą pateikti galima iki 2017 m. liepos 10 d.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194  (Žin., 2011, Nr. 83-4051) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedo 8 punktas).   

Telefonas pasiteirauti (8-528) 58 009.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69