Seimo nario Kęstučio Vilkausko veiklos ataskaita. Tretieji kadencijos metai

Seimo nario Kęstučio Vilkausko veiklos ataskaita. Tretieji kadencijos metai

Gerbiami gyventojai,

Atstovaudamas Jūsų interesams Seime, didžiuojuosi Trakų rajono, Vievio, Semeliškių, Kazokiškių, Pastrėvio ir aplinkinių vietovių bendruomenių solidarumu, stiprybe ir stengiuosi užtikrinti, kad mūsų kraštas būtų klestinti ir stipri bendruomenė.
Dėkoju Jums už pasitikėjimą, Jūsų skirtą laiką, diskusijas, pasiūlymus ir nuoširdų bendravimą. Jūs esate neatsiejama dalis bendros kelionės link geresnės krašto ateities. Tad kaip ir visuomet kviečiu teikti savo nuo­monę ir pasiūlymus, nes tik bendradarbiaudami galime pasiekti tikslus.
Kviečiu susipažinti su mano trečiųjų kadencijos metų veiklos ataskaita.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas

Veikla įstatymų leidyboje

Siekiama, kad istorinės sos­tinės Trakai ir Senieji Trakai gautų tikslinę specialiąją do­taciją
Dar 2022 metų sausio mėnesio pabaigoje įsigaliojo Seimo priimtas įstatymas, pagal kurį Trakai ir Senieji Trakai bei kitos Lietuvos vietovės įgavo Lietuvos istorinės sostinės teritorijos statusą. Šiais metais tęsdamas anksčiau pradėtą darbą ir siekdamas, kad teisiniai sprendimai būtų paremti ir finansiniais ištekliais, parengiau bei įregistravau Savivaldybių biudžetų pajamų nu­statymo metodikos įstatymo projektą, kuriuo pasiūliau nustatyti, kad savivaldybėms, kuriose yra istorinės sostinės teritorijos statusą turinčių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių, iš valstybės biudžeto kasmet būtų skiriamos nustatyto dydžio specialio­sios tikslinės dotacijos.

Pasiūlymas išlaikyti Trakų nacionalinio parko steigėju – Kultūros ministeriją
Siekdamas, kad Trakų istorinio nacionalinio parko steigėjo funkcijos nebūtų perduotos iš Kul­tūros ministerijos Aplinkos ministerijai, parengiau ir pateikiau pasiūlymus dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Sau­gomų teritorijų straipsnių pakeitimus įstatymų projektams. Lietuvoje Kultūros ministerijai yra pavesta integraliai įgyvendinti kultūros paveldo saugojimą ir šiuolaikinės kultūros vystymą, todėl manau, kad Trakų istorinio nacionalinio parko perdavimas Aplinkos ministerijai vertintinas kaip nepagrįstas, nepateisinamas ir prieštaraujantis Lietuvos Nepriklausomybės pra­džioje iškeltam tikslui išsaugoti istorinį nacionalinį parką Trakuose.

Didesnė motyvacija stoti į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą
Tam, kad didėtų Lietuvos pi­liečių motyvacija stoti į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, kariai-savanoriai ilgiau ir kokybiškiau joje tarnautų, taip pat būtų sudarytos galimybės profesionaliems kariams-savanoriams pereiti į profesinę karo tarnybą ir tokiu būdu geriau pasiruošti teritorinei krašto gynybai, iš pradžių individualiai, o po to kartu su kitais Seimo nariais parengiau ir įregistravau Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos straipsnių pakeitimus įstatymų projektams. Taip pat pasiūliau, kad kariui savanoriui po planinių pratybų jo prašymu ir darbdavio sutikimu galėtų būti suteiktos iki 2 kalendorinių dienų neapmokamos atostogos. Šiems mano pasiūlymams buvo pritarta.

Lietuvoje kiekvienas pilietis turi jaustis saugus, o pareigūnas galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas
Vyriausybei pateikus Seimui svarstyti 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų fi­nansinių rodiklių patvirtinimo įs­­tatymo projektą, parengiau ir pateikiau tris pasiūlymus dėl papildomo finansavimo numatymo:
Lietuvos policijos profesinės sąjungos išreikštam pagrįstam su­sirūpinimui dėl to, kad rengiant valstybės biudžeto projektą ir pla­nuojant asignavimus Lietuvos policijai 2024 metams, buvo numatyta mažiau lėšų, negu reikėtų, kad būtų patenkinti minimalūs poreikiai ir Lietuvos policija galėtų tinkamai atlikti jai įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, pasiūliau padidinti skiriamas lėšas.
Priešgaisrinės apsaugos sistemai reikalingi sisteminiai pokyčiai, kadangi priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pamainose budi ir į įvykius išvyksta gerokai mažiau ugniagesių nei būtina, reagavimo laikas į pranešimus ne visada atitinka standarto reikalavimus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose trūksta daugiau kaip 700 ugniagesių gelbėtojų etatų. Tad atsižvelgdamas į pateiktus argumentus, teikiau siūlymą šiai sistemai skirti daugiau lėšų.
Regioninė spauda bei meno ir kultūros nacionaliniai leidiniai turi būti ir toliau finansuojami, todėl atsižvelgdamas į vienuolikos Viešo­sios informacijos rengėjų ir skleidėjų vienijančių organizacijų kreipimąsi į valstybės vadovus, Seimą, ministerijas ir reaguodamas į pateiktus jų argumentus pasiūliau Medijų rėmimo fondui 2024 metų valstybės biudžete numatyti didesnę sumą.

Didesnis savarankiškumas mažajai savivaldai
Visuomet siekiu, kad mažajai vietos savivaldai – seniūnams, bendruomenėms, seniūnaičiams, bend­ruomeninėms organizacijoms – būtų sudarytos galimybės įtraukti į vietos reikalų tvarkymą piliečius. Tuo tikslu parengiau ir įregistravau Vietos savivaldos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektų nuostatas, numatant priemones, skatinančias pilietiškai aktyvius asmenis dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, didinančias seniūnijų finansinį savarankiškumą. Tęsiant iniciatyvą apskritojo stalo diskusijoje buvo aptartos mažosios vietos savivaldos subjektų sistemos tobulinimo galimybės. Diskusija parodė, kad tvariems sprendimams šioje srityje reikia platesnio masto diskusijų. Pasinaudodamas galimybe teikiau projektą, kad seniūnija taptų savivaldybių biudžeto asignavimų valdytoja.

Kiti prioritetiniai darbai įstatymų leidyboje
Kartu su kolegomis Seimo nariais pateikėme Seimui svarstyti daugiau kaip 30 įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, iš kurių svarbiausi:
dėl elektros perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus galimybės įsiskolinimą už elektrą padengti dalimis;
dėl Lietuvos kelių infrastruk­tūros finansavimo didinimo, kuomet programos finansavimo lėšos būtų skiriamos proporcingai: tiek valstybinės reikšmės, tiek vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai numatoma po 50 proc. programos finansavimo lėšų;
dėl Lietuvos Respublikoje tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) vartojimo bei jų prieinamumo, ypač nepilnamečiams asmenims ir paaugliams, kurių augančiam organizmui nikotinas, kancerogeninės medžiagos bei visų rūšių elektroninių cigarečių skysčiuose esančios pagrindinės sudedamosios dalys glicerolis arba propileno glikolis, daro negrįžtamą žalą, mažinimo ir kt.
dėl Žemės gelmių įstatymo pakeitimo, kurio nuostatos sudarys sąlygas miškininkams vėl turėti mažuosius smėlio ar žvyro karjerus ir naudoti juos savo reikmėms. Tai svarbu ir reikšminga ne tik ekonominiu, bet ir ekologiniu požiūriu.

Veikla Seimo Kultūros komitete
Ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai darbavausi Seimo Kultūros komitete. Buvo sprendžiami su Lietuvos kultūros paveldu, jo puoselėjimu, formaliuoju ir neformaliuojuo ugdymu, tautinėmis bendrijomis susiję klausimai, semiamasi kitų šalių gerosios patirties. Teikiau pastabas Kultūros ministerijos sukurtos darbo grupės paruoštam Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektui.

Veikla Seimo laikinojoje Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupėje
Seimo pavasario ir rudens sesijos metu toliau aktyviai tęsiau veiklą, vykdydamas Seimo laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininko pareigas. Ši laikinoji grupė yra viena iš aktyviausių tokių darinių Seime. Joje dalyvauja 10 Seimo narių, priklausančių 4 Seimo narių frakcijoms, atstovaujančioms tiek Seimo daugumai, tiek ir Seimo opozicijai. Ši Seimo laikinoji grupė ritmingai renkasi į posėdžius, kurių per 2020 ir 2023 metus suorganizuota 19 ir 4 konferencijos. Tiek posėdžiai, tiek konferencijos yra organizuojami pačiais aktualiausiais klausimais, susijusiais su pilietiškumu, jaunimo įsitraukimo didinimu, bendruomeniškumu, savivalda, pilietiniu dalyvavimu, patriotizmu, tautine savimone, etnine kultūra. Šios grupės apimtyje sprendžiami klausimai, kuriais siekiama didesnio pilietinio aktyvumo ir gyventojų įsitraukimo į savivaldybės ir bendruomenės  reikalų tvarkymą.
Seimo Pilietinio dalyvavimo ir skatinimo laikinoji grupė 2022–2023 metais savo dėmesį koncentravo į bendruomeninių organizacijų ir jų sąjungų veiklos problematiką, visuomenės pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir pilietiniam pasipriešinimui, mažosios vietos savivaldos subjektų sistemos pertvarkymo galimybes.

Skaičiai ir faktai
Per 2022 m. lapkričio mėn.–2023 m. lapkričio mėn. laikotarpį Seimui pateikiau: per 30 įstatymų projektų; 21 pasiūlymą teisės aktų projektams; įvyko daugiau kaip 134 susitikimai su gyventojais ir bendruomenėmis.

Bendravimas su gyventojais, bendruomenėmis
Dėkoju už kvietimus, kurių su­­laukiau dalyvauti Trakų rajo­no savivaldybės, Kazokiškių, Pa­strėvio, Semeliškių ir Vievio krašto bendruomenių susitikimuose, šventėse, kultūriniuose renginiuose. Dalyvavau daugiau nei 130 tokių renginių. Labai džiaugiuosi, kad mūsų kraštas kupinas kūrybingų, iniciatyvių, bendruomeniškų žmo­nių, su kuriais labai malonu susitikti. Susitikimų metu visuomet stengiuo­si įsiklausyti į iškilusias problemas ir pagal galimybes stengiuosi padėti jas išspręsti. Jei turite klausimų ar idėjų, būsiu labai dėkingas, jei pasidalinsite jais su manimi.

Kviečiu Jus visus ir toliau betarpiškai bendrauti:
+370 698 42754,
kestutis.vilkauskas@lrs.lt
facebook.com/kestutis.vilkauskas

 

Užs. nr. 24/02

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų