Pagalba investicijų tikslingam panaudojimui

Pagalba investicijų tikslingam panaudojimui

Julija Kirkilienė

2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos gausiai nusės Elektrėnų savivaldybėje. Elektrėnai priskirti prie tikslinių teritorijų ne todėl, kad yra koks skurdus regionas, o todėl, kad kokybiškai buvo parengtas strateginis plėtros planas 2014–2020 metams ir įvertinta, kur atsakingiausia galima panaudoti Europos Sąjungos investicijas. Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano parengimui lėšos buvo skirtos iš 2007-2013 m. ES struktūrinių ir kitų fondų.

Studijos išteklių panaudojimui

2013 metų pabaigoje Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“, finansuotą ES 2007-2013 m. paramos lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano rengimo tikslas – remiantis išskirtais privalumais ir trūkumais nustatyti savivaldybės vaidmenį šalyje bei suformuluoti plėtros perspektyvas, siekiant nukreipti viešąsias ir privačias investicijas į didžiausią naudą duodančias priemones savivaldybėje ir už jos ribų. Viena iš esminių priežasčių, lemiančių strateginio plano poreikį, – efektyvus turimų išteklių arba planuojamų gauti lėšų panaudojimas.

Norint pasiekti šį tikslą buvo parengtos 5 sektorinės studijos: Elektrėnų savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinė studija, Elektrėnų savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos sektorinė studija, Elektrėnų savivaldybės švietimo sektorinė studija, Elektrėnų savivaldybės sveikatos sektorinė studija.

Į plėtros plano rengimo procesą buvo įtraukti savivaldybės bendruomenės atstovai (verslo įmonių, viešojo sektoriaus įstaigų ir t.t.), jame pateiktas visos Elektrėnų savivaldybės bendruomenės požiūris į esamas savivaldybės problemas ir norai, kokia turi būti savivaldybės perspektyva.

„Nuoseklus ir sistemingas savivaldybės vystymasis gali sukurti subalansuotą ir stabilią savivaldybės ekonomiką, teikiančią pajamas bendruomenei, didesnius surenkamus mokesčius. Siekiant suformuoti palankų Elektrėnų savivaldybės įvaizdį, didinti teritorinę socialinę sanglaudą ir užtikrinti tolygią savivaldybės plėtrą, būtinos investicijos į tinkamus dokumentus (strateginius planus, sektorines studijas, tyrimus), kurie sudarytų sąlygas sumažinti netolygumus tarp regionų ir jų viduje“,- rašoma projekto įvykdymo ataskaitoje. Skaitytojams siūlome pasižvalgyti, ką apie įvairius sektorius 2011-2012 metais manė savivaldybės gyventojai.

Sporto ir laisvalaikio sektorinė studija

Rengiant studiją buvo atlikta sporto ir laisvalaikio sistemos situacijos analizė ir apibendrinimas. Nustatyti sporto ir laisvalaikio plėtros prioritetai, gyventojų ir sportininkų poreikiai, išklausytos bendruomenių, sporto sistemos darbuotojų, tarybos narių nuomonės. Respondentai nurodė priežastis, dėl kurių sunku surasti sportavimui tinkamą vietą: trūksta sportavimui pritaikytų vietų, netinkamai išdėstytos sportavimui pritaikytos vietos, trūksta sporto infrastruktūros. Tyrimų duomenys parodė, kad savivaldybėje sportuoja daugiau kaip du penktadaliai apklaustųjų. Išvadose studijoje rašoma, kad savivaldybės stiprybės yra ES ir kitų fondų panaudojimas, aukštos kvalifikacijos treneriai, iniciatyvios nevyriausybinės organizacijos, augantis sportuojančių asmenų skaičius, sporto infrastruktūros modernizavimas, panaudojant ES ir kitų fondų paramą. Silpnybės nurodomos tokios: nepakankami savivaldybės finansiniai ištekliai sporto ir laisvalaikio sistemos plėtrai, blogos būklės sporto infrastruktūros objektai ir kt.

Švietimo sektorinė studija

Rengiant šią studiją buvo atlikta bendruomenės, pedagogų bei tarybos narių apklausa. Gauti rezultatai paskelbti studijoje, su kuria susipažinti galima svetainėje www.elektrenai.lt. Studijoje buvo nustatyta bendra švietimo sektoriaus būklė ir pagrindinės problemos, identifikuoti švietimo sektoriaus poreikiai ir galimybės švietimo reformose. Tyrimo dalyviai Elektrėnų švietimo būklę vertino palankiai. Probleminėmis sritimis įvardinta: pedagogų bei įstaigų vadovų kvalifikacijos trūkumai, nepritaikytos ar pasenusios švietimo įstaigų infrastruktūros būklės. Tyrimų dalyviai geriausiai vertino pradinio ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Mažiau palankiai įvertintas kultūrinio ir neformalaus ugdymo lygis. Dauguma respondentų mano, kad reikėtų teikti įvairesnes ugdymo paslaugas, skatinti užklasinės veiklos įvairovę ir plėtrą, daugiau dėmesio skirti pedagogų kompetencijų bei kvalifikacijos tobulinimui. Mokyklų pertvarką dauguma respondentų vertino neigiamai, teikdami, kad pokyčiai sukels mokinių adaptacijos problemas ir kt.

Švietimo sistemos stiprybės įvardintos tokios: ES ir kitų paramos lėšų panaudojimas projektų įgyvendinimui, savivaldybės geografinis išsidėstymas, švietimo įstaigų įvairovė, mokinių pavežėjimas į mokyklas, platus neformalaus ugdymo programų pasirinkimas ir kt. Prie silpnybių priskirta: kaimiškų teritorijų mokyklos – per didelės lėšos vieno mokinio išlaikymui, per mažos mokyklų komplektacijos, mažėjantis pedagogų darbo krūvis, kompiuterių skaičius, tenkantis vienam mokiniui, neatnaujintos ugdymo įstaigų energetinės infrastruktūros sąlygojamos komunalinės išlaidos, neužtikrintas tolygus pagalbą mokiniui teikiančių specialistų prieinamumas visiems mokiniams ir kt.

Studijoje nurodomos grėsmės: mažėjantis bendrojo ugdymo įstaigų mokinių skaičius, didėjantis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius, didėjantis specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių skaičius, senėjantis pedagoginis personalas, didėjančios mokinių motyvacijos problemos ir kt.

Socialinės paramos sektorinė studija

Socialinės paramos studijos rezultatai, kylant šalies ekonomikos lygiui, ne visur atitinka studijos rezultatus. Elektrėnų savivaldybėje veikia platus socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, bet nustatyta, kad trūksta bendradarbiavimo su švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Socialiniame paslaugų centre, atskirose įstaigose nepakankamas kai kurių darbuotojų skaičius. Vystant socialinių paslaugų tinklą, savivaldybėje aktyviai naudojamos ES 2007-2013 metų struktūrinių ir kitų fondų lėšos. Studiją rengusi UAB „Lyderio grupė“, aktyviai bendradarbiaudama su socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovais bei socialines paslaugas gaunančiais gyventojais, padarė išvadas: savivaldybėje yra siauras bendradarbiaujančių institucijų ratas. Retai vyksta tarpinstituciniai pasitarimai, dažniau bendraujama telefonu. Apklaustieji savivaldybės socialinę politiką vertina vidutiniškai. Didžiausios problemos, su kuriomis susiduriama, yra darbuotojų trūkumas, dideli darbo krūviai, sunku pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, ilgos eilės paslaugas gauti. Daugumai apklaustųjų yra aktualios informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, transporto organizavimo, pagalbos į namus, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos ir kt.

Sveikatos sektorinė studija  

Rengiant Elektrėnų savivaldybės sveikatos sektorinę studiją, dėmesys kreipiamas į šalies sveikatos sistemos vystymosi nuostatas. Savivaldybės asmens ir sveikatos priežiūros paslaugų sistema turi būti suderinta su strateginiais valstybės dokumentais ir atitikti bendras šalies tendencijas. Savivaldybėje plėtojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išlaikomas stabilus sveikatos įstaigų darbuotojų skaičius. Savivaldybėje nėra išplėtotas privačios sveikatos priežiūros teikiančių įstaigų tinklas ir kt. Patys sveikatos priežiūros įstaigų specialistai sveikatos priežiūros paslaugų kokybę vertina palankiai, bet paslaugas gaunantys respondentai mano, kad reikia didinti gydytojų specialistų skaičių. Respondentai mano, kad savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose vis dar netinkamas medikų požiūris į pacientus, nepakankamas jiems dėmesys. Savivaldybėje teikiamos visos reikiamos paslaugos ir atliekama dauguma reikalingų tyrimų. Įstaigos yra lengvai pasiekiamos, jose naudojama šiuolaikiška gydymo įranga. Pagrindinės problemos gydymo įstaigose: ilgos eilės bei specialistų trūkumas. Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, daugiau nei pusė respondentų mano, kad reikalinga konkurencija tarp atskirų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų. Daugiau kaip trečdalis respondentų mano, kad sveikatos įstaigų sujungimas nėra reikalingas. Kai kurie respondentai siūlė sujungti pirmines ir antrines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria sveikatos priežiūros specialistai, yra žemi atlyginimai ir per didelis darbo krūvis.

Verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija

Ši studija taip pat parengta įgyvendinant savivaldybės administracijos inicijuotą projektą, finansuotą iš 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų. Studijoje buvo siekiama išanalizuoti savivaldybės verslo aplinkos situaciją, identifikuoti problemas, numatyti jų sprendimo būdus, suformuoti gaires tolesniam verslo vystymui. Studijoje išanalizuota verslo aplinkos situacija, nustatytos silpnosios bei stipriosios savivaldybės pusės verslo srityje. Šis dokumentas yra ilgalaikė ir nenukrypstanti nuo bendros šalies vizijos ir siekiamybių.

Studijoje nustatyta, kad investicijų pritraukimą labiausiai stabdo neefektyvus verslo plėtrą skatinančių įstaigų darbas, neefektyvios verslo rėmimo priemonės, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas bei riboti verslo įmonių finansiniai ištekliai. Labiausiai verslo plėtrą savivaldybėje skatina kompensacijos arba subsidijos verslo nuomojamoms patalpoms, lengvatos įmonėms, investuojančioms į darbuotojų kvalifikaciją, lengvatinės paskolos bei palūkanų kompensavimas. Verslininkai nurodė prioritetinius infrastruktūros projektus: automobilių stovėjimo aikštelės, interneto infrastruktūra, buitinių nuotekų valyklos, dviračių ir pėsčiųjų takai, kempingai, vandens turizmo infrastruktūra ir kt. Du trečdaliai apklaustų verslininkų per ateinančius 5 metus planuoja investuoti į įrangą, technologijas bei darbuotojų kvalifikaciją.

Investicijos bus panaudotos tikslingai

Atlikus šias studijas ir jas pristačius Europos paramą skirstančioms ministerijoms, nutarta Elektrėnų savivaldybę priskirti prie tikslinių teritorijų ir jai iš 2014-2020 metų finansavimo periodo skirti papildomai lėšų.

Visi projektai, kuriems siekiama gauti paramą 2014-2020 m. finansavimo periodu, atitinka Elektrėnų savivaldybės 2014-2020 m. strateginį plėtros planą ir numato, kad lėšos bus panaudotos tikslingai ir atsakingai. 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Vidaus reikalų ministerija patvirtino tikslinių teritorijų, išskirtų iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkstančių gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų, sąrašą. Tikslinėmis teritorijomis tapo 23 Lietuvos miestai, vienas iš jų – Elektrėnai.

Visi projektai, kuriems siekiama gauti paramą 2014-2020 m. finansavimo periodu, yra įtraukti į Elektrėnų savivaldybės 2014-2020 m. strateginį plėtros planą, parengtą pagal projektą „Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. parengimas“, finansuotą ES 2007-2013 m. paramos lėšomis. Gerai paruošus strategiją, Elektrėnai kaip tikslinė teritorija per ateinančius septynerius metus gaus papildomą finansavimą kompleksiškai investuoti į miesto infrastruktūrą apie 5,5 mln. eurų. Vievis, kaip tikslinė teritorija, gaus papildomą finansavimą kompleksiškai investuoti į miesto infrastruktūrą 0,8 mln. eurų paramą. Belieka tikėti, kad 2014-2020 m. laikotarpiu bus įgyvendinti suplanuoti projektai, kurie pagerins viešąją infrastruktūrą, švietimo, sveikatos, sporto, socialinių paslaugų teikimą gyventojams ir verslui Elektrėnų savivaldybėje.

Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2014–2020 metams skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69