Kontrastų Elektrėnai

Kontrastų Elektrėnai

Julija Kirkilienė

Neteisūs buvo medkirčiai, aiškindami Draugystės gatvės gyventojams, kad medžius kerta privačiame sklype ir gyventojams dėl to nereikia rūpintis. Paaiškėjo, kad žemė tarp paplūdimio ir pėsčiųjų tako vis dar yra valstybės, o leidimo medžiams kirsti niekas neišdavė. Rašinys dar kartą apie tai, kaip pilietiška visuomenė sustabdė medžių kirtimą, o skaitytojai sužinos, kad valdžiai turi būti svarbu su jais tartis.

Geri darbai

Naująjį pėsčiųjų taką nuo senojo teko pasukti link daugiabučių
Naująjį pėsčiųjų taką nuo senojo teko pasukti link daugiabučių

Balandžio 20 dieną straipsnyje „Dideli darbai vykdomi tarsi pogrindyje: kažkas kažką daro, bet ką daro – niekas nežino“ rašėme apie suformuo­tus 3 komercinės paskirties sklypus palei paplūdimį, iš kurių vienas buvo parduotas. Birželio pradžio­je per Sei­mo narę Laimutę Matkevičienę gavo­me buvusio Valstybės kontrolės 1-o­­jo audito departamento direktoriaus, dabar Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Laimono Čiako informaciją apie tai, kas iš tikrųjų vyko ir vyksta Draugystės gatvėje. O ten vyksta geri darbai. Trinkelėmis klojamas pėsčiųjų takas, kuris šiek tiek pasuktas nuo buvusio senojo tako link daugiabučių. Nuo to tako jau nutiestas naujas takas į paplūdimį. Tik kirtimui pažymėti medžiai liko nenukirsti. Pagal L. Čiako informaciją, Nacionalinė žemės tarnyba nėra išdavusi sutikimo kirsti medžius valstybinės žemės sklypuose Draugystės g. 12A ir 16A Elektrėnų mieste. Minimi žemės sklypai, Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyriaus viršininko Donato Matijoškos 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu, Elektrėnų savivaldybei, savivaldybės administracijos prašymu, buvo perduoti neatlyginamai naudotis 50 metų. 2015 m. lapkričio 10 dieną buvo pasirašyta valstybinės žemės panaudos sutartis tarp Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyriaus ir Elektrėnų savivaldybės.

Prašė vieni, pirko – kiti
Nacionalinė žemės tarnyba, rašoma rašte, gavusi dokumentus iš Elektrėnų skyriaus, nustatė, kas 13 metų buvo planuojama ir kas įvykdyta Draugystės gatvėje esančiuose žemės sklypuose. 2005 m. kovo 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl detaliojo plano Draugystės g. Elektrėnuose tvirtinimo“ buvo pritarta suprojektuoti kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypus Draugystės 4A, 12A ir 16 A. Šie sklypai Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu panaudos pagrindu neatlyginamai suteikti naudotis VšĮ „Jaunimo krantas“. 2012 m., likvidavus VšĮ „Jaunimo krantas“, buvo nutraukta ir sklypų panaudos sutartis. 2014 m. UAB „Eurostatyba“, kuri yra nupirkusi senojo restorano „Perkūnkiemis“ pastatą, kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyrių su prašymu parduoti ar išnuomoti žemės sklypą adresu Draugystės 4A. Elektrėnų skyrius informavo „Eurostatybą“, kad žemės sklypas gali būti parduotas ar išnuomotas aukcione, jei tam pritars Elektrėnų savivaldybė. Savivaldybės meras informavo Elektrėnų skyrių ir „Eurostatybą“, kad „…pagal pa­tvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, sklype adresu Draugystės 4A nenumatyta valstybės, savivaldybių reikmėms ar visuomenės bendrojo naudojimo objektų statyba, todėl šis žemės sklypas galėtų būti išnuomotas arba parduotas“. Bet sklypas aukciono būdu parduotas buvo ne UAB „Eurostatyba“, bet UAB „B. Vokė“ už 84515 eurų. Sklypas parduotas brangiai, bet pirkėjas pinigų dar nesumokėjo. Ir gerai padarė, nes po straipsnio „Dideli darbai vykdomi tarsi pogrindyje: kažkas kažką daro, bet ką daro – niekas nežino“ laikraštyje „Elektrėnų kronika“ Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimu Elektrėnų skyriaus vedėjui pavesta inicijuoti pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimą negalio­jančia…“.

Negalima todėl…

Kirtimui pažymėti medžiai kol kas stovi ir tako tiesimui nebetrukdo
Kirtimui pažymėti medžiai kol kas stovi ir tako tiesimui nebetrukdo

Nacionalinės žemės tarnybos Elektrėnų skyrius taip pat buvo įpareigotas inicijuoti ir „…2015 m. lapkričio 10 d. valstybinės žemės panaudos sutarčių Nr. 51SUN-16 ir Nr. 51 SUN-14, kuriomis kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) 0,5963 ir 0,5442 ha valstybinės žemės sklypai <…>, esantys Draugystės g. 12 A ir 16A Elektrėnų m., buvo perduoti neatlyginimai naudotis Elektrėnų savivaldybei, nutraukimą…“. L. Čiakas rašte taip pat informuoja, kad sklypas Draugystės g. 4A aukcio­no būdu negalėjo būti parduotas ir todėl, kad sklypas pirmiausia turėjo būti siūlomas eilėje laukiantiems piliečiams susigrąžinti žemės nuosavybę. Savivaldybei komerciniai žemės sklypai panaudai perduoti negalėjo būti todėl, kad „…savivaldybėms nėra priskirtų funkcijų, kuriomis remiantis galėtų vykdyti komercinę veiklą…“, o „…atskirais atvejais valstybinės funkcijos gali būti perduotos savivaldybėms įgyvendinti sutarčių pagrindu. Savivaldybės tokią sutartį gali sudaryti tik tuo atveju, kai savivaldybės taryba pritaria…“.

Kita teisybė
Kodėl Elektrėnų savivaldybės tarybai nebuvo pateikti nei sprendimų projektai, nei informacija dėl minimų žemės sklypų, klausėme mero K. Vaitukaičio. Atsakymą atsiuntė Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius ir Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Rimanta Jankauskienė:
Žemės sklypas Draugystės g. 4a yra komercinės paskirties, veikla galima tik pagal registruotą naudojimo būdą. Valstybės, savivaldybių ar visuomenės reikmėms naudojamo sklypo galimas naudojimo būdas – tik visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypas visą laiką buvo valdomas tik Vilniaus apskrities administracijos, vėliau NŽT. Kadangi savivaldybė jokios sprendimo teisės dėl jo disponavimo neturi, jokie sprendimai dėl šio sklypo nebuvo svarstomi nei savivaldybės taryboje, nei administracijoje.
Panaudos sutartys buvo sudaromos vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS Ž E M Ė S ĮSTATYMU. 
8 straipsnis. Valstybinės žemės perdavimas neatlygintinai ja naudotis (panauda)
1. Sudarant valstybinės žemės panaudos sutartis, valstybinė žemė gali būti perduodama laikinai neatlygintinai naudotis valstybės institucijoms, savivaldybėms (savivaldybės funkcijoms įgyvendinti), miškų urėdijoms, valstybinių rezervatų direkcijoms, valstybinių parkų direkcijoms, kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybės ar savivaldybės institucija, ir viešosioms įstaigoms – mokykloms. Kitiems Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems valstybės turtas (statiniai ar įrenginiai) perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis, gali būti perduodami laikinai neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypai, reikalingi šiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti. Tuo atveju, kai panaudos pagrindais perduodamas žemės sklypas yra reikalingas panaudos pagrindais perduotiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, žemės panaudos sutarties terminas negali būti ilgesnis už statinių ar įrenginių panaudos sutarties terminą. Valstybinė žemė perduodama neatlygintinai naudotis Vyriausybės nustatyta tvarka.
Įsigaliojus VALSTYBINĖS ŽE­MĖS PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS TAISYKLIŲ (Nr. 376, 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-24) naujai redakcijai, žemės sklypai gali būti perduodami patikėjimo teise. Ir tik priimant žemės sklypus patikėjimo teise dabar jau savivaldybių tarybos priims sprendimus. Todėl 2018 m. gegužės 30 d. taryboje buvo priimtas sprendimas Nr. V. TS–95 „Dėl prašymo perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise žemės sklypus“, kuriame yra ir Jūsų minimi sklypai Draugystės g.12A ir Draugystės g.16 A.
4. Sprendimą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypą priima:
4.1. savivaldybės taryba – kai valstybinės žemės sklypai savivaldybėms perduoti patikėjimo tei­se (sklypus tik dabar pradedame imti naudoti patikėjimo teise).

Moralas
Gegužės 30 d. vykusiame tarybos posėdyje buvo pritarta sprendimo projektui „Dėl prašymo perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise žemės sklypus“. Savivaldybė suskubo vykdyti Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimą ir susigrąžinti prarastus sklypus ir kitus, kurių sąraše prirašyta 17. Jei Vyriausybė prašymą įvykdys, savivaldybė galės visus žemės sklypus naudoti savo nuožiūra, bet tik tarybai pritarus. O Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ parūpo sklypai palei paplūdimį. Jie merui ir tarybai nusiuntė raštą, prašydami tarp paplūdimio ir pėsčiųjų tako įrengti poilsio zoną. Bendruomenės pirmininkas Vladimiras Fedotovas redakcijai sakė, kad meras tokiai idėjai pritaręs. Taryba, tiesa, kol kas apie tokį bendruomenės prašymą neiformuota. Žodžiu, Draugystės gatvės gyventojų pilietiškumas – paklausti, kodėl kertami medžiai, ir apie tai pasiskųsti redakcijai atnešė naudos elektrėniškiams ir… savivaldybės vadovams. Gal ir meras supras, kad net tiesiogiai išrinktam merui visiškai nenaudinga svarbius sprendimus priiminėti nepasitarus su visuomene ir su tarybos nariais.

Komentarai:

  1. Meras viską daro savo nuožiūra ar savo“klapčiukų“.Taikos g.irgi vienoje jos pusėje“nušluoti „visi medžiai.Beje medžiai pastaruoju metu Elektrėnuose pjaunami masiškai visur.Kas leido merui taip elgtis?Ar buvo pasitarta su elektrėniečiais?Kaip aiškėja iš straipsnio niekas nė negalvojo tartis.Elektrėnuose atsirado dar vienas“caras“.Vieną jau turi Druskininkai…

  2. Kaip liūdna kai susiduri su tokiu požiūriu: sau, sau, sau. O kaip miestiečiai, juk ne tik meras turi nuspręsti kaip bus. Kam pjauti tuos medžius jei jie nėra išpuvę, juk prieš pjaunant reikėtų patikrinti ar medžiai sveiki ar ne ir tik tuomet pjauti. Aš pas save kieme nai vieno medžio neleisčiau nupjauti. Nusipjaunu žolytę, sugrebiu rudenį lapus ir džiaugiuosi. Vertinkime tai ką turime, o ne naikinkime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69