Elektrėnuose – jau dvi gimnazijos

Elektrėnuose – jau dvi gimnazijos

Švietimo ir mokslo  ministras,  atsižvelgdamas į Vidurinio  ugdymo  programos  akreditacijos komisijos   birželio 8  d.  nutarimą, birželio  16 d. įsakymu   Nr.V-1085  akreditavo VšĮ  Elektrėnų  profesinio    mokymo centro  (EPMC) vykdomą  vidurinio  ugdymo  programą.  Taigi EPMC šiemet brandos atestatus įteiks pirmajai gimnazistų laidai.

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymosi centro vykdomos vidurinio ugdymo programos vertinimas buvo atliktas šių metų balandį. Vertinimo grupė nustatė, kad EPMC programos įgyvendinimo kokybė atitinka nustatytus akreditacijos kriterijus ir EPMC iš galimų surinkti 180 surinko 158 taškus. Akreditacijos metu buvo ne tik analizuojami dokumentai, bet ir kalbamasi su mokiniais, mokytojais, mokyklos tarybos nariais, mokyklos administracija.

Mokyklos administracijos ir mokytojų darbas įvertintas teigiamai

Vertinimo grupė pažymoje ,,Dėl vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre“ įvardijo EPMC vykdomos vidurinio ugdymo programos privalumus. Vienas iš privalumų – mokyklos administracijos ir bendrojo lavinimo dalykų mokytojų kvalifikacija. Mokyklos direktorė ir pavaduotoja ugdymui turi II vadybinę kategoriją, direktorė yra ir vadybos ekspertė, o pavaduotoja ugdymui – institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertė. Bendrojo lavinimo dalykų moko dalykų specialistai. Iš 16 bendrojo lavinimo dalykų mokytojų 2 yra metodininkai, 8 vyr. mokytojai.

Pažymoje teigiama, kad mokyklos vadyba pagrįsta sisteminga veiklos analize ir orientuota į ugdymo aplinkos ir kokybės tobulinimą. Atsižvelgiant į EPMC veiklos tikslus ir uždavinius, mokykloje inicijuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai visiems mokytojams. Pavyzdžiui, įgyvendinant vieną iš 2011 metų veiklos tikslų – bendradarbiavimo tarp mokinių ir mokytojų skatinimą ir mokyklos mikroklimato gerinimą, EPMC organizuoti seminarai visiems mokytojams: „Kaip tapti matomam? Mokyklos ir pedagogo įvaizdžio kūrimas“, „Mokymosi aktyvinimo galimybės“, „Sėkminga pamoka“, „Efektyvus bendravimas bendradarbiaujant: kaip suprasti kitus ir kaip kitiems  padėti suprasti mus“.

Iš tiesų tiek išoriniai, tiek vidiniai mokyklos pokyčiai yra akivaizdūs, todėl vertintojai įvardijo dar vieną mokyklos privalumą – turimą materialinę bazę vidurinio ugdymo programai vykdyti. Pažymoje nurodoma, kad EPMC sudaryta tinkama ugdymo aplinka, mokomieji kabinetai aprūpinti reikiama įranga ir mokymo priemonėmis. Visi mokytojai yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus, daugelis mokytojų savo darbo vietose turi kompiuterį, kitiems sudarytos galimybės juo naudotis. Mokytojai naudoja informacines technologijas pamokų metu, rengdami mokiniams užduotis, ieškodami reikiamos informacijos, rengdamiesi pamokoms, informuodami mokinių tėvus. Mokiniai pokalbio su vertinimo komisija metu pažymėjo mokytojų kompetenciją, dalykiškus ir geranoriškus santykius pamokų metu.

Mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas

Vertintojai teigiamai EPMC įvertino ir tai, kad administracija nuolat stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą. Vertinimo grupė pažymoje įvardijo, kad ugdymo procesas pamokose orientuojamas į keliamus mokymosi uždavinius ir tikslingai taikomus mokymosi metodus. EPMC administracija kasmet atlieka mokinių apklausas dėl poreikių patenkinimo pasirenkant dalykus, dalykų modulius, neformaliojo ugdymo būrelius, jų rezultatai svarstomi bendrojo lavinimo dalykų mokytojų metodiniame būrelyje, pristatomi mokytojų taryboje. 2010 m. atliktos mokinių apklausos duomenimis, 91 proc. respondentų yra patenkinti mokyklos pasiūlytais dalykais, o 50 proc. apklaustųjų dalyką ar dalyko modulį norėtų mokytis ir kitais metais. Pokalbio metu mokiniai taip pat teigė, kad jų mokymosi poreikiai yra tenkinami, atsižvelgiama į jų pageidavimus, mokytojų taikoma vertinimo sistema žinoma. Vertintojai atkreipė dėmesį, kad mokykloje dalykų ir dalykų modulių pasiūla yra didesnė už paklausą. EPMC mokiniams šiais mokslo metais buvo siūlomos 7 pasirenkamųjų dalykų ir 7 dalykų modulių programos.

Apklausos metu dauguma mokinių nurodė, kad savo pamokų tvarkaraščiais jie yra patenkinti, nes juose mažai „langų“, o per atsiradusius ,,langus“ sudarytos sąlygos prasmingai veiklai: mokiniai laiką leidžia skaitykloje arba bibliotekoje, informacinių technologijų kabinete, sporto salėje, valgykloje. Tvarkaraščio analizė mokykloje atliekama kasmet, aptariamos problemos, numatomos geresnio tvarkaraščio sudarymo galimybės.

EPMC dar neįkurtas profesinio informavimo taškas, bet bibliotekoje yra reikiama informacija mokinių karjeros planavimo klausimais, su tolesnės profesinės karjeros planavimo galimybėmis mokinius supažindina EPMC veikianti Įvaizdžio kūrimo grupė.

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras – aktyvi mokykla

Vertintojai akcentavo, kad mūsų mokykla yra aktyvi dalyvaudama šalies ir tarptautiniuose socialinių bei profesinių kompetencijų formavimo projektuose, vykdydama jų organizavimo patirties sklaidą. EPMC socialiniai įgūdžiai, kompetencijos formuojamos organizuojant pavasarines talkas „Darom“, sveikatingumo akcijas (pvz., Sveikos mitybos diena, Sveikatingumo diena), mokinius įtraukiant į labdaringą veiklą (pvz., labdaringa mugė „Parduodame Kalėdas“), kasmetinę Kaziuko mugę, adventines vakarones, akcijas „Savaitė be patyčių“, „Aš noriu gyventi“, sporto varžybas, kalbų savaites, meistriškumo konkursus. EPMC vykdomuose tarptautiniuose Leonardo da Vinci ir Socrates projektuose kasmet mokiniams sudaromos galimybės stažuotis ir/ar atlikti praktiką užsienyje (Austrijoje, Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje). Vien šiais mokslo metais stažuotėse pabuvojo virš 50 proc. mokinių.

Mūsų mokykla bendradarbiauja su trylika Europos šalių, mokytojai turi galimybę ne tik profesiškai tobulėti, bet ir vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą užsienyje.

Mokyklos veikla vis sėkmingesnė

EPMC vykdoma stebėsena leidžia drąsiai teigti, kad VšĮ Elektrėnų profesinio centro veiklos sėkmingumas didėja. Per trejus metus priimtų į I kursą mokinių skaičius išaugo 32 proc., bendras mokinių skaičius padidėjo 27 proc. Per trejus mokslo metus praleistų pamokų, tenkančių vidutiniškai 1 mokiniui, skaičius VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo sumažėjo 28,2 proc. Paskutiniais mokslo metais nė vienas mokinys nenutraukė mokymosi, neįskaičiuojant išvykusių į užsienį. Džiugina ir egzaminų rezultatai. Dvejus metus išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalis, nuo laikytų valstybinių brandos egzaminų skaičiaus, viršijo šalies profesinių mokyklų abiturientų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų dalį. 2007–2008 m. m. ir 2008–2009 m. m. valstybinius egzaminus išlaikė 100 proc. EPMC mokinių, o praėjusiais mokslo metais mokyklinius brandos egzaminus išlaikė 99 proc. mokinių.

Ateities vizija – moderni mokykla

Mokykla, kaip ir gyvenimas, nestovi vietoje. VšĮ EPMC artimos ateities vizija – Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras, kuris, tikimasi, bus pradėtas statyti šį rudenį. Per dvejus metus bus pastatytas naujas pastatas, rekonstruotos esamos patalpos, įsigyta nauja, moderniausia įranga, įvestos naujos, paklausios profesijos, o nauji kompiuteriai, moderni įranga į profesinio mokymo kabinetus atkeliaus jau kitąmet. O mes siekiame ir sieksime, kad baigę mokyklą mokiniai būtų pasirengę laimingai gyventi besikeičiančiame pasaulyje ir drąsiai priimti jo iššūkius, būtų kūrybiški, pasitikintys savimi, besimokantys, atsakingi, bendraujantys ir bendradarbiaujantys; aktyvūs  piliečiai, atrandantys savo kelią ir vietą gyvenime.

Taigi kviečiame mokytis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre!

Išsamią informaciją apie priėmimą į mokyklą 2011–2012 m. m. ir mokyklos veiklą rasite adresu www.epmc.lt

 

Birutė MISIŪNIENĖ,

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro

Gimnazijos skyriaus vedėja

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69