Elektrėnų bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ įstatai

Kviečiame susipažinti su Elektrėnų bendruomenės įstatais.

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų Kraštas“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

1.2.  Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.3. Bendruomenės veiklos laikotarpis neribojamas.

1.4. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5. Bendruomenė gali turėti savo simboliką.

1.6. Bendruomenės būstinė: Taikos g. 8 B, Elektrėnai, LT-26115, Lietuva

II. Bendruomenės tikslai ir veikla

2.1. Bendruomenės veiklos tikslai:

2.1.1 skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime;

2.1.2 atstovauti bendruomenei bei pavienius asmenis vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.1.3 siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius, švietimo, užimtumo poreikius;

2.1.4 siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.5 telkti bendruomenę socialinių, ekonominių, ekologinių, aplinkos ir sveikatos apsaugos, kultūrinių problemų sprendimui;

2.1.6 skatinti asmenis tvarkyti aplinką, telkti bendruomenės narius, kitų asmenų grupes kraštovaizdžio puoselėjimui;

2.1.7 rūpintis ir skatinti meno, verslų, amatų plitimą, įtraukti šia veikla užsiimančius ar ketinančius užsiimti gyventojus į bendruomenės veiklą, propaguoti jų darbus ir kaupti gerąją patirtį;

2.1.8 organizuoti gyventojų laisvalaikį, įtraukti įvairaus amžiaus asmenis į aktyvią visuomeninę, sporto, kultūrinę, meninę ir kitą laisvalaikio organizavimo veiklą;

2.1.9 bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio bendruomenėmis, draugijomis, organizacijomis, asociacijomis užsiimančiomis panašia veikla, dalintis gerąja patirtimi bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos, tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes;

2.1.10 leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius;

2.1.11 organizuoti bendruomenės nariams bei visuomenei informacinius kursus, seminarus, paskaitas, rengti projektus, konferencijas, simpoziumus ir pan. aktualiomis temomis ir kitais bendruomenės veiklos klausimais;

2.1.12 rengti ir dalyvauti Europos Sąjungos, Nacionalinės paramos ir kitų programų finansuojamuose projektuose.

2.2. Savo tikslams pasiekti bendruomenei leidžiama užsiimti ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga numatytiems tikslams pasiekti (Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

(10) Maisto produktų gamyba;

(11) Gėrimų gamyba;

(13) Tekstilės gaminių gamyba;

(14) Drabužių siuvimas (gamyba);

(15) Odos ir odos dirbinių gamyba;

(16) Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba;

(17) Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba;

(18) Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;

(23) Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba;

(32) Kita gamyba;

(36) Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;

(37) Nuotekų valymas;

(38) Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas;

(47) Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;

(55) Apgyvendinimo veikla;

(56) Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;

(58) Leidybinė veikla;

(63) Informacinių paslaugų veikla;

(68) Nekilnojamojo turto operacijos;

(70) Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla;

(74) Kita profesinė, mokslinė ir techninė  veikla;

(77) Nuoma ir išperkamoji  nuoma;

(79) Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla;

(81) Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;

(82) Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;

(85) Švietimas;

(88) Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

(90) Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

(93) Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

2.3. Bendruomenė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.4. Bendruomenė turi teisę vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2.5. Licencijuojamą veiklą bendruomenės gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Bendruomenė turi teisę teikti labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.7. Bendruomenė gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, nustatomų visuotinio narių susirinkimo, jeigu jos neprieštarauja LR įstatymams

III. Bendruomenės nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Bendruomenės nariais gali būti visi 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, ir/ar juridiniai asmenys. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra 3 (trys). Asmuo gali būti kelių bendruomenių nariu.

3.2. Bendruomenės narys turi teisę:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame bendruomenės narių susirinkime;

3.2.2. naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

3.2.3. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4. teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti;

3.2.5. bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.2.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.3. Bendruomenės narys privalo:

3.3.1.  laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos taisyklių;

3.3.2. mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį, kurių mokėjimo tvarką ir dydį nustato bendruomenės valdyba;

3.3.3. vykdyti visuotinio bendruomenės narių susirinkimo, bendruomenės valdybos sprendimus ir  pirmininko nurodymus;

3.3.4. tausoti bendruomenės turtą.

3.4. Bendruomenės buveinėje, taip pat bendruomenės filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.

3.5. Bendruomenės nariai neatsako už bendruomenės prievoles.

IV. Bendruomenės narių priėmimo,  išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

4.1. Bendruomenės nariu gali būti Elektrėnų seniūnijoje gyvenantis 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu.

4.2. Bendruomenės narys gali bet kada išstoti iš bendruomenės, padavęs prašymą raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus bendruomenės ir su ja atsiskaitęs.

4.3. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės valdybos sprendimu, jeigu pažeidė bendruomenės įstatus, bendruomenės vidaus veiklos taisykles, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs bendruomenės nustatytų nario mokesčių daugiau kaip 1 metus, dėl kitos bendruomenę kompromituojančios veiklos, kuri prieštarauja partnerystės ir geros kaimynystės principams.

V. Bendruomenės valdymas

5.1. Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Bendruomenės valdymo organai yra šie: visuotinis bendruomenės narių susirinkimas, bendruomenės valdyba ir bendruomenės pirmininkas.

5.3. Bendruomenės pirmininką renka (skiria) visuotinis bendruomenės narių susirinkimas.

VI. Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1        keičia bendruomenės įstatus;

6.1.2        renka ir atšaukia bendruomenės pirmininką;

6.1.3        renka ir atšaukia bendruomenės valdybą;

6.1.4        renka ir atšaukia bendruomenės revizinę komisiją;

6.1.5 tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;

6.1.6 priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

6.1.7 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

6.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.4. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia bendruomenės pirmininkas per 4 (keturis) mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 bendruomenės narių.

6.5. Visuotinį narių susirinkimą šaukia  pirmininkas, pranešdamas apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę vietinėje spaudoje, elektroniniu paštu ir kitais būdais ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo dienos.

6.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šio 6.5. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl bendruomenės įstatų keitimo, dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų.

VII. Bendruomenės valdyba

7.1. Bendruomenės valdyba:

7.1.1 nustato darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, priėmimo tvarką;

7.1.2 nustato veiklos programą;

7.1.3 skiria finansininką.

7.1.4 analizuoja veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

7.1.5 teikia narių susirinkimui bendruomenės valdybos veiklos ataskaitas;

7.1.6 sprendžia priėmimo į bendruomenės narius ir pašalinimo iš jos klausimus;

7.1.7 nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

7.1.8 priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus;

7.1.9 privalo tvarkyti bendruomenės turtą ir visa kita, kas susiję su bendruomenės veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie bendruomenės turtą, veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo, bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie bendruomenės turtines teises ir pareigas;

7.1.10 sprendžia kitus asociacijų įstatyme ir įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.

7.2. Bendruomenės valdybos nariai renkami visuotiniame narių susirinkime 2 (dviejų) metų kadencijai iš bendruomenės narių tarpo. Bendruomenės valdybos narių skaičius – nuo 3 (trijų) iki 15 (penkiolikos). Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti bendruomenės valdybos narių skaičius didinamas arba mažinamas. Bendruomenės valdybos nario kadencijų skaičius neribotas.

7.3 Bendruomenės valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.  Vienas narys – vienas balsas. Valdybos nariai turi lygias teises. Valdybos posėdžius organizuoja bendruomenės pirmininkas. Valdyba veikia pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą reglamentą.

7.4. Bendruomenės valdyba 2/3 balsų dauguma gali sušaukti visuotinį bendruomenės narių susirinkimą dėl pirmininko atšaukimo iš einamų pareigų.

VIII. Bendruomenės pirmininkas

8.1.Bendruomenės pirmininkas, kaip vienasmenis valdymo organas, veikia bendruomenės vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, organizacijomis, taip pat sudaro sandorius bendruomenės vardu.

8.2. Bendruomenės  pirmininką 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka o reikalui esant ir atšaukia  visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas renkamas ne daugiau dviejų kadencijų iš eilės.

8.3. Bendruomenės pirmininkas vykdo šias funkcijas:

8.3.1 priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skiria jiems paskatinimus ir nuobaudas, leidžia įsakymus savo kompetencijos ribose;

8.3.2 atidaro ir uždaro sąskaitas banke;

8.3.3. užtikrina bendruomenės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

8.3.4. tvarko bendruomenės narių ir jos veikloje dalyvaujančių asmenų sąrašą;

8.3.5 laiku rengia bendruomenės valdybos, bendruomenės narių visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, pateikia nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie bendruomenės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti;

8.3.6.pasirašo sutartis, įgaliojimus, kitus dokumentus, kartu su finansininku pasirašo finansinius dokumentus.

8.3.7. vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo, valdybos patikėtas ir kitas teisės aktais pirmininkui priskirtas funkcijas.

8.4. Už bendruomenės pirmininko veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia bendruomenės valdyba.

IX. Pranešimų paskelbimo ir įstatų keitimo tvarka

9.1. Bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai, Civilinis kodeksas ir šie įstatai.

9.2.Viešus pranešimus bendruomenė skelbia vietinėje spaudoje

9.3. Už informacijos viešus paskelbimus, pranešimus nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako bendruomenės pirmininkas.

9.4. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre datos. Kartu su įstatų pakeitimais bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų bendruomenės įstatų tekstą (naują redakciją).

X. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka bei bendruomenės veiklos ataskaita

10.1. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti bendruomenės įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

10.2. Bendruomenės lėšas sudaro: narių stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai, projektų, programų, konkursų metu laimėtos lėšos, valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos, paramos lėšos, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, tarptautinių organizacijų skirtos ir paaukotos lėšos, iš bendruomenės veiklos uždirbtos lėšos.

10.3. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru valdybos sprendimu.

10.4. Net ir šio straipsnio 10.1 dalyje nurodytais tikslais bendruomenei draudžiama:

10.4.1 neatlygintinai perduoti bendruomenės turtą nuosavybėn bendruomenės nariui, bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

10.4.2 mokėti bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

10.4.3 bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos bendruomenės ir jos valdymo organų nariams, bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

10.4.4 suteikti paskolas, įkeisti bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

10.4.5 skolintis pinigų iš bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

10.4.6 skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

10.4.7 pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

10.4.8 parduoti bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

10.5. Bendruomenė pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.

10.6. Bendruomenės pirmininkas pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui, valdybai kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

10.6.1 informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;

10.6.2 bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

10.6.3 bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;

10.6.4 samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

XI. Bendruomenės finansininkas

11.1 Skiriamas bendruomenės valdybos;

11.2 tvarko bendruomenės finansus;

11.3 atskaitingas bendruomenės visuotiniam susirinkimui, valdybai, pirmininkui.

11.4 kadencijos trukmė—dveji metai, kadencijų skaičius neribojamas

11.5 atleidžiamas bendruomenės valdybos nutarimu, taip pat kadencijai pasibaigus.

XII. Bendruomenės veiklos kontrolė

12.1. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurią renka ir atšaukia  Bendruomenės susirinkimas. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami 2-jų metų kadencijai. Revizoriumi gali būti  fizinis asmuo turintis finansininko išsilavinimą.

12.2. Savo darbe revizoriai vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bendruomenės įstatais ir savo darbo reglamentu. Revizorių darbo reglamentą tvirtina valdyba.

12.3. Revizorius atstatydinamas, jeigu bendruomenės valdyba arba 1/3 bendruomenės narių pareiškia jam nepasitikėjimą.

12.4. Revizoriai atlieka planinį patikrinimą prieš bendruomenės visuotinį susirinkimą, bet ne rečiau kaip kartą per metus ir pateikia visuotiniam susirinkimui patikrinimo ataskaitą.

12.5. Kontroliuodami bendruomenės finansinę veiklą revizoriai:

12.6.1. tikrina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;

12.6.2. atlieka bet kokius bendruomenės veiklos patikrinimus visuotinio susirinkimo ar bendruomenės pirmininko pavedimu;

12.7. už darbą revizoriams bendruomenė gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis susirinkimas bendruomenės valdybos teikimu.

XIII. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

13.1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendruomenės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles.

13.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendruomenės valdyba. Bendruomenės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendruomenės valdyba.

13.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendruomenės valdyba savo sprendimu.

XIV. Bendruomenės pertvarkymas ir likvidavimas

14.1. Bendruomenės gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau, negu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių.

14.2. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendruomenės įstatai priimti 2011 m. rugsėjo 19 d.

Steigiamojo

susirinkimo įgaliotas asmuo

Vladimiras Fedotovas                                                                                              (parašas)

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų Kraštas“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

1.2.  Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.3. Bendruomenės veiklos laikotarpis neribojamas.

1.4. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5. Bendruomenė gali turėti savo simboliką.

1.6. Bendruomenės būstinė: Taikos g. 8 B, Elektrėnai, LT-26115, Lietuva

II. Bendruomenės tikslai ir veikla

2.1. Bendruomenės veiklos tikslai:

2.1.1 skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime;

2.1.2 atstovauti bendruomenei bei pavienius asmenis vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.1.3 siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius, švietimo, užimtumo poreikius;

2.1.4 siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.5 telkti bendruomenę socialinių, ekonominių, ekologinių, aplinkos ir sveikatos apsaugos, kultūrinių problemų sprendimui;

2.1.6 skatinti asmenis tvarkyti aplinką, telkti bendruomenės narius, kitų asmenų grupes kraštovaizdžio puoselėjimui;

2.1.7 rūpintis ir skatinti meno, verslų, amatų plitimą, įtraukti šia veikla užsiimančius ar ketinančius užsiimti gyventojus į bendruomenės veiklą, propaguoti jų darbus ir kaupti gerąją patirtį;

2.1.8 organizuoti gyventojų laisvalaikį, įtraukti įvairaus amžiaus asmenis į aktyvią visuomeninę, sporto, kultūrinę, meninę ir kitą laisvalaikio organizavimo veiklą;

2.1.9 bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio bendruomenėmis, draugijomis, organizacijomis, asociacijomis užsiimančiomis panašia veikla, dalintis gerąja patirtimi bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos, tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes;

2.1.10 leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius;

2.1.11 organizuoti bendruomenės nariams bei visuomenei informacinius kursus, seminarus, paskaitas, rengti projektus, konferencijas, simpoziumus ir pan. aktualiomis temomis ir kitais bendruomenės veiklos klausimais;

2.1.12 rengti ir dalyvauti Europos Sąjungos, Nacionalinės paramos ir kitų programų finansuojamuose projektuose.

2.2. Savo tikslams pasiekti bendruomenei leidžiama užsiimti ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga numatytiems tikslams pasiekti (Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

(10) Maisto produktų gamyba;

(11) Gėrimų gamyba;

(13) Tekstilės gaminių gamyba;

(14) Drabužių siuvimas (gamyba);

(15) Odos ir odos dirbinių gamyba;

(16) Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba;

(17) Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba;

(18) Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;

(23) Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba;

(32) Kita gamyba;

(36) Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;

(37) Nuotekų valymas;

(38) Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas;

(47) Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;

(55) Apgyvendinimo veikla;

(56) Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;

(58) Leidybinė veikla;

(63) Informacinių paslaugų veikla;

(68) Nekilnojamojo turto operacijos;

(70) Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla;

(74) Kita profesinė, mokslinė ir techninė  veikla;

(77) Nuoma ir išperkamoji  nuoma;

(79) Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla;

(81) Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;

(82) Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;

(85) Švietimas;

(88) Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

(90) Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

(93) Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

2.3. Bendruomenė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.4. Bendruomenė turi teisę vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2.5. Licencijuojamą veiklą bendruomenės gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Bendruomenė turi teisę teikti labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.7. Bendruomenė gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, nustatomų visuotinio narių susirinkimo, jeigu jos neprieštarauja LR įstatymams

III. Bendruomenės nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Bendruomenės nariais gali būti visi 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, ir/ar juridiniai asmenys. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra 3 (trys). Asmuo gali būti kelių bendruomenių nariu.

3.2. Bendruomenės narys turi teisę:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame bendruomenės narių susirinkime;

3.2.2. naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

3.2.3. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4. teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti;

3.2.5. bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.2.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.3. Bendruomenės narys privalo:

3.3.1.  laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos taisyklių;

3.3.2. mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį, kurių mokėjimo tvarką ir dydį nustato bendruomenės valdyba;

3.3.3. vykdyti visuotinio bendruomenės narių susirinkimo, bendruomenės valdybos sprendimus ir  pirmininko nurodymus;

3.3.4. tausoti bendruomenės turtą.

3.4. Bendruomenės buveinėje, taip pat bendruomenės filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.

3.5. Bendruomenės nariai neatsako už bendruomenės prievoles.

IV. Bendruomenės narių priėmimo,  išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

4.1. Bendruomenės nariu gali būti Elektrėnų seniūnijoje gyvenantis 18 metų sulaukęs veiksnus asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu.

4.2. Bendruomenės narys gali bet kada išstoti iš bendruomenės, padavęs prašymą raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus bendruomenės ir su ja atsiskaitęs.

4.3. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės valdybos sprendimu, jeigu pažeidė bendruomenės įstatus, bendruomenės vidaus veiklos taisykles, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs bendruomenės nustatytų nario mokesčių daugiau kaip 1 metus, dėl kitos bendruomenę kompromituojančios veiklos, kuri prieštarauja partnerystės ir geros kaimynystės principams.

V. Bendruomenės valdymas

5.1. Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Bendruomenės valdymo organai yra šie: visuotinis bendruomenės narių susirinkimas, bendruomenės valdyba ir bendruomenės pirmininkas.

5.3. Bendruomenės pirmininką renka (skiria) visuotinis bendruomenės narių susirinkimas.

VI. Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1        keičia bendruomenės įstatus;

6.1.2        renka ir atšaukia bendruomenės pirmininką;

6.1.3        renka ir atšaukia bendruomenės valdybą;

6.1.4        renka ir atšaukia bendruomenės revizinę komisiją;

6.1.5 tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;

6.1.6 priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

6.1.7 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

6.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.4. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia bendruomenės pirmininkas per 4 (keturis) mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 bendruomenės narių.

6.5. Visuotinį narių susirinkimą šaukia  pirmininkas, pranešdamas apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę vietinėje spaudoje, elektroniniu paštu ir kitais būdais ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo dienos.

6.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šio 6.5. straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl bendruomenės įstatų keitimo, dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų.

VII. Bendruomenės valdyba

7.1. Bendruomenės valdyba:

7.1.1 nustato darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, priėmimo tvarką;

7.1.2 nustato veiklos programą;

7.1.3 skiria finansininką.

7.1.4 analizuoja veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijų ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

7.1.5 teikia narių susirinkimui bendruomenės valdybos veiklos ataskaitas;

7.1.6 sprendžia priėmimo į bendruomenės narius ir pašalinimo iš jos klausimus;

7.1.7 nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

7.1.8 priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus;

7.1.9 privalo tvarkyti bendruomenės turtą ir visa kita, kas susiję su bendruomenės veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie bendruomenės turtą, veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo, bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie bendruomenės turtines teises ir pareigas;

7.1.10 sprendžia kitus asociacijų įstatyme ir įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.

7.2. Bendruomenės valdybos nariai renkami visuotiniame narių susirinkime 2 (dviejų) metų kadencijai iš bendruomenės narių tarpo. Bendruomenės valdybos narių skaičius – nuo 3 (trijų) iki 15 (penkiolikos). Visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti bendruomenės valdybos narių skaičius didinamas arba mažinamas. Bendruomenės valdybos nario kadencijų skaičius neribotas.

7.3 Bendruomenės valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.  Vienas narys – vienas balsas. Valdybos nariai turi lygias teises. Valdybos posėdžius organizuoja bendruomenės pirmininkas. Valdyba veikia pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą reglamentą.

7.4. Bendruomenės valdyba 2/3 balsų dauguma gali sušaukti visuotinį bendruomenės narių susirinkimą dėl pirmininko atšaukimo iš einamų pareigų.

VIII. Bendruomenės pirmininkas

8.1.Bendruomenės pirmininkas, kaip vienasmenis valdymo organas, veikia bendruomenės vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, organizacijomis, taip pat sudaro sandorius bendruomenės vardu.

8.2. Bendruomenės  pirmininką 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka o reikalui esant ir atšaukia  visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas renkamas ne daugiau dviejų kadencijų iš eilės.

8.3. Bendruomenės pirmininkas vykdo šias funkcijas:

8.3.1 priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skiria jiems paskatinimus ir nuobaudas, leidžia įsakymus savo kompetencijos ribose;

8.3.2 atidaro ir uždaro sąskaitas banke;

8.3.3. užtikrina bendruomenės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

8.3.4. tvarko bendruomenės narių ir jos veikloje dalyvaujančių asmenų sąrašą;

8.3.5 laiku rengia bendruomenės valdybos, bendruomenės narių visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkes, pateikia nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie bendruomenės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti;

8.3.6.pasirašo sutartis, įgaliojimus, kitus dokumentus, kartu su finansininku pasirašo finansinius dokumentus.

8.3.7. vykdo kitas visuotinio narių susirinkimo, valdybos patikėtas ir kitas teisės aktais pirmininkui priskirtas funkcijas.

8.4. Už bendruomenės pirmininko veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia bendruomenės valdyba.

IX. Pranešimų paskelbimo ir įstatų keitimo tvarka

9.1. Bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai, Civilinis kodeksas ir šie įstatai.

9.2.Viešus pranešimus bendruomenė skelbia vietinėje spaudoje

9.3. Už informacijos viešus paskelbimus, pranešimus nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako bendruomenės pirmininkas.

9.4. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre datos. Kartu su įstatų pakeitimais bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų bendruomenės įstatų tekstą (naują redakciją).

X. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka bei bendruomenės veiklos ataskaita

10.1. Bendruomenei leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti bendruomenės įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

10.2. Bendruomenės lėšas sudaro: narių stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai, projektų, programų, konkursų metu laimėtos lėšos, valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos, paramos lėšos, fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, tarptautinių organizacijų skirtos ir paaukotos lėšos, iš bendruomenės veiklos uždirbtos lėšos.

10.3. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru valdybos sprendimu.

10.4. Net ir šio straipsnio 10.1 dalyje nurodytais tikslais bendruomenei draudžiama:

10.4.1 neatlygintinai perduoti bendruomenės turtą nuosavybėn bendruomenės nariui, bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

10.4.2 mokėti bendruomenės steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos bendruomenės turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

10.4.3 bendruomenės turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos bendruomenės ir jos valdymo organų nariams, bendruomenėje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

10.4.4 suteikti paskolas, įkeisti bendruomenės turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas bendruomenės prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

10.4.5 skolintis pinigų iš bendruomenės nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

10.4.6 skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

10.4.7 pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

10.4.8 parduoti bendruomenės turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

10.5. Bendruomenė pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.

10.6. Bendruomenės pirmininkas pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui, valdybai kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

10.6.1 informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;

10.6.2 bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

10.6.3 bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;

10.6.4 samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

XI. Bendruomenės finansininkas

11.1 Skiriamas bendruomenės valdybos;

11.2 tvarko bendruomenės finansus;

11.3 atskaitingas bendruomenės visuotiniam susirinkimui, valdybai, pirmininkui.

11.4 kadencijos trukmė—dveji metai, kadencijų skaičius neribojamas

11.5 atleidžiamas bendruomenės valdybos nutarimu, taip pat kadencijai pasibaigus.

XII. Bendruomenės veiklos kontrolė

12.1. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurią renka ir atšaukia  Bendruomenės susirinkimas. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami 2-jų metų kadencijai. Revizoriumi gali būti  fizinis asmuo turintis finansininko išsilavinimą.

12.2. Savo darbe revizoriai vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, bendruomenės įstatais ir savo darbo reglamentu. Revizorių darbo reglamentą tvirtina valdyba.

12.3. Revizorius atstatydinamas, jeigu bendruomenės valdyba arba 1/3 bendruomenės narių pareiškia jam nepasitikėjimą.

12.4. Revizoriai atlieka planinį patikrinimą prieš bendruomenės visuotinį susirinkimą, bet ne rečiau kaip kartą per metus ir pateikia visuotiniam susirinkimui patikrinimo ataskaitą.

12.5. Kontroliuodami bendruomenės finansinę veiklą revizoriai:

12.6.1. tikrina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;

12.6.2. atlieka bet kokius bendruomenės veiklos patikrinimus visuotinio susirinkimo ar bendruomenės pirmininko pavedimu;

12.7. už darbą revizoriams bendruomenė gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis susirinkimas bendruomenės valdybos teikimu.

XIII. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

13.1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendruomenės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal bendruomenės prievoles.

13.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendruomenės valdyba. Bendruomenės filialas ar atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina bendruomenės valdyba.

13.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendruomenės valdyba savo sprendimu.

XIV. Bendruomenės pertvarkymas ir likvidavimas

14.1. Bendruomenės gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau, negu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių.

14.2. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendruomenės įstatai priimti 2011 m. rugsėjo 19 d.

Steigiamojo

susirinkimo įgaliotas asmuo

Vladimiras Fedotovas                                                                                              (parašas)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69