Socialinės reabilitacijos centro veikla – padėti žmonėms, bet ne įstaigos vadovei

Spausdinti
Narių vertinimas:  / 1
BlogiausiasGeriausias 
Parašyta Penktadienis, 15 rugsėjo 2017 Atnaujinta: Penktadienis, 15 rugsėjo 2017

pakalniskesePakalniškėse prieš devynerius metus  įkurtame Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre (toliau - Centras) laikinai apgyvendinami žmonės, kurie dėl socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Visus tuos metus centrui vadovavusi Edita Kizlienė įtariama įvairiais interesų supainiojimais ir mero Kęstučio Vaitukaičio įsakymu atleista iš darbo. 

 

Nuo pradžios

Apie 2008 metais už Europos Sąjungos lėšas įkurtą Centrą rašėme ne kartą. Čia apgyvendinami žmonės, neturintys socialinių įgūdžių, patyrę smurtą šeimose ar kitaip nuskriausti likimo. Ne kartą gyrėme savivaldybę už rūpinimąsi silpnesniais, kartu džiaugėmės su žmonėmis, radusiais prieglobstį ir besikabinančiais į gyvenimą, užjautėme Centro direktorę, kuri, atrodė, neskaičiuodama nei savo laiko, nei sveikatos pati ruošė žiemai malkas, pati mokė žmones socialinių įgūdžių, pati tramdydavo konfliktus tarp gyventojų. Ne kartą individualiuose pokalbiuose direktorė pasiguosdavo, kad iš jos nedidelio atlyginimo tenka gyventojams įvairių buitinių daiktų nupirk­ti. Direktorė tarpininkaudavo tarp Centro ir kaimo gyventojų: Centro gyventojai padėdavo Pakalniškių gyventojams ūkio darbuose, už tai gaudavo maisto. Socialinės reabilitacijos centras, atrodė, dirbo sėkmingai: šalia pagrindinės veiklos buvo įkurtas Vaikų dienos centras, kartu su Trakų krašto moterų veiklos centru vykdė Kultūros ministerijos  ir  Atviros visuo­menės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje remiamą projektą ,,Bendraukime – kurkime – atraskime save“. 

centrasPer tą  sėkmingą veiklą direktorė, ko gero, pasijuto labai svarbi vadovė, kurios niekas nekontroliuoja. Centre vis dažniau ėmė keistis darbuotojai: vieni išėjo patys, kitus išvarė direktorė. O šių metų pradžioje savivaldybės vadovus ir mūsų redakciją pasiekė vienos buvusios darbuotojos raštiškas ir keletas žodinių skundų, išvertusių direktorę iš posto.     

 

Skundas

Skunde rašoma apie Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro direk­torės veiklą ir, pareiškėjos manymu, neteisėtus direktorės veiksmus. Skunde rašoma, kad savivaldybės administracija turi atkreipti dėmesį į Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei peržiūrėti pirkinių (pvz. suvenyrų, gėlių, puokščių) reikalingumą, tarnybinio automobilio naudojimą, pinigus, surenkamus iš Centro klientų už komunalinius mokesčius.

Nors buvo paskirtas viešųjų pirkimų organizatorius, jis savo darbą atlikdavęs tik iš dalies, nes skelbęs tik malkų pirkimo konkursą ir sudarydavęs metines viešųjų pirkimų ataskaitas CVP IS. Visus kitus pirkimus vykdydavo ir planuodavo direktorė. Apie atliktus pirkimus organizatorius sužinodavo praėjus metams, kai pamatydavo PVM sąskaitas-faktūras arba reikėdavo pasirašyti buhalterei už priimtą trumpalaikį turtą. Sudarydamas metines viešųjų  pirkimų ataskaitas organizatorius pastebėdavo  keistus ir neūkiškus pirkimus. 

Daugiausia pirkimų buvo vykdoma iš vienos parduotuvės. Nors su šia įmone nebuvo sudaryta sutartis, direktorė pirkdavo (imdavo) maisto produktus Vaikų dienos centrui. Per metus susidarydavo labai didelės sumos, skirtos maisto produktams, nors vaikai gaudavo maitinimą iš kitos įmonės. Skunde prašoma atkreipti dėmesį į pirkimus, skirtus Vaikų dienos centrui iš projektinių lėšų. Už projektines lėšas Vaikų dienos centrui buvę nupirkti baldai Centro gyventojams. Už tas pačias lėšas taip pat buvo nupirktas nešiojamasis kompiuteris, kuris į Centrą atneštas buvo pasiteiravus, kur yra daiktas, už kurį pasirašinėja atsakingas darbuotojas. 2015 m. kovo mėnesį direktorės nedarbingumo metu buvo nupirktas teniso stalas, kurio vertė daugiau kaip 200 eurų. Tas teniso stalas visiškai nereikalingas,  nes Centras turėjo vieną teniso stalą. 

Skunde dar aprašomi įvairūs kiti smulkūs pirkimai, kurie, pasak skundą rašiusios buvusios darbuotojos, Centrui ir reikalingi nebuvo, ir į Centrą atnešti nebuvo.  

Direktorė asmeniškai pati organizuodavo darbų atlikimo-pirkimo konkursus. 2013 metais vienam žmogui sumokėjusi 1113,97 litų už statybos darbus, nors tokių darbų atlikta nebuvo.  

2016 m. birželio mėnesį direk­torė vieną darbo sutartį sudarė su savo broliu. Be pirkimų Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre esą ir kitų pažeidimų, apie kuriuos Centro steigėjui – Elektrėnų savivaldybei – reikėtų žinoti. Vienas iš tokių – tarnybinio automobilio naudojimas. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras gavo tarnybinį automobilį, kuriuo naudojosi tik Kizlų šeima. Šis automobilis visada būdavo pastatytas prie jų namų. Pagal Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro tarnybinio automobilio naudojimo taisykles, tarnybinis automobilis turėtų būti pa­lie­kamas Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro kieme. Centro gyventojus dažnai tenka vežti į poliklinikas ar kitas įstaigas, dažniausiai, skunde rašoma, socialinės darbuotojos veždavo asmeniniais automobiliais. Kiekvieną ketvirtį buhalterė dėl kuro nurašymo prašydavo surašyti (sugalvoti) maršrutus, kur važiuota su tarnybiniu automobiliu. 

Pats baisiausias nusižengimas, pagal skundą, yra skolinimasis iš pinigų, surinktų iš Centro gyventojų už komunalinius mokesčius. Skundą rašiusi moteris buvusi atsakinga už komunalinių mokesčių rinkimą iš Centro gyventojų ir patyrusi psichologinį spaudimą iš direktorės, kuri norėdavo pasiskolinti pinigų skoloms, kelionėms ar kažkokioms kitoms savo reikmėms. Direktorė grąžindavo pinigus po kurio laiko, bet tai yra neleistina veikla. Kitas galimas nusižengimas, kurį būtina patikrinti, esą vieno gyventojo pinigai, kurių jis iš banko gavęs apie devynis tūkstančius litų, už tuos pinigus gyventojui buvo nupirktas televizorius ir šaldytuvas, o kiti pinigai padėti į seifą pas direktorę. 2013 m. rugsėjo 17 d. dar buvo kalbama, kad pinigai seife. 

Šioje įstaigoje, pagal skundą, yra chaosas, nes niekas nedirba pagal pareigybių funkcijas. Skundą rašiusi buvusi darbuotoja siūlė savivaldybės atstovams apklausti ir kitus darbuotojus ir įsitikinti, kad direktorė piktnaudžiauja savo padėtimi. 

 

Patikrinimas

Meras K. Vaitukaitis tinkamai su­reagavo į skundą ir jam ištirti sudarė darbo grupę. Darbo grupė, kurią sudarė Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius (pirmininkas), šio skyriaus specialistė Živilė Dastikienė bei Socialinės paramos skyriaus specialistė Asta Vitkauskienė, skundą ištyrė ir pateikė išvadą. Išvadoje rašoma, kad Edita Kizlienė sistemingai ir tyčia darė darbo funkcijų pažeidimus, nesiekė ištaisyti darbo funkcijų trūkumų, nevykdė teisėtų darbo grupės, kuri atstovavo darbdaviui, reikalavimų, trukdė atliekamam tyrimui, klaidino dėl galimybių pateikti dokumentus, draudė buhalterei teikti dokumentus, susijusius su projektu, slėpė informaciją, kad su sutuoktiniu Dainiumi Kizla yra sudariusi dar vieną darbo sutartį, pagal kurią jis faktiškai nedirbo su Vaikų dienos centrą lankančiais vaikais, o už tai gavo darbo užmokestį. Vertinant Editos Kizlienės veiksmų sistemingumą svarbu atsižvelgti į tai, rašoma išvadose, kad 2011–2012 metais ji buvo įdarbinusi Dainių Kizlą Vaikų dienos centro projekte „Ištieskime šeimai pagalbos ranką“ ir nustačiusi jam darbo užmokestį.

Darbo grupė pažymėjo, kad E. Kizlienė individualiai už gerus darbo rezultatus yra skatinta 2012 m. gruodžio 13 d. ir 2014 m. gruodžio 11 d., o kartu su visais Elektrėnų savivaldybėje socialinę paramą tei­kiančiais įstaigos vadovais buvo skatinta 2016  m. spalio 3 d.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas aplinkybes, dėl 2017 metais E. Kizlienės veiksmų ir neveikimo, didelės dalies jos darbą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie pateikti išvadose, audito rekomendacijų nevykdymą, darbuotojos elgesį tyrimo metu, yra pagrindai taikyti Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 11 punktą (kiti šiurkštūs darbo drausmės pažeidimai).

Darbo grupės išvadose pažymėta, kad interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atsiranda nuo pat momento, kai jis turi rengti, svarstyti ar priimti sprendimą (dalyvauti jį priimant) ar gali daryti realų poveikį kitiems asmenims dėl savo artimųjų įdarbinimo ar jų tolimesnės tarnybos eigos. Atlikdamas šiuos veiksmus, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo jau veikia interesų konflikto situacijoje ir tokiu savo elgesiu pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas. Šiuo atveju sprendimas yra bet koks valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiksmas. Nesvarbu, koks galutinis sprendimo rezultatas ir kokias pasekmes – palankias, nepalankias ar neutralias – jis sukelia ar galėtų sukelti atitinkamiems asmenims. E. Kizlienė šių rizikų konfliktams neįvertino.

Bausmės

Rugpjūčio 4 d. meras pasirašė po­tvarkį, kuriuo, įvertinęs pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki pažeidimų padarymo, nutraukė darbo sutartį su E. Kizliene be įspėjimo  ir nemokant išeitinės išmokos. Potvarkyje paaiškinama, kad Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro direktorei Editai Kizlienei paskiria proporcingą nustatytų pažeidimų visumai priemonę – atleidimą iš darbo – Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro direktoriaus parei­gų už tai, kad Edita Kizlienė nuo 2017-02-01 iki 2017-08-03 nepatvirtindama Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro darbuotojų sąrašo, nenustatydama 2017 metų darbuotojų darbo užduočių, neužtikrindama, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įsta­­tymo ir Supaprastintų viešųjų pir­ki­mų taisyklių, neįvykdydama Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro veiklos ir valdymo vidaus audi­tų rekomendacijų, nepranešusi apie interesų konfliktą ir nenusišalinusi nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje sprendė sutuoktinio Dainiaus Kizlos darbo santykius, pakeitė Dainiaus Kizlos darbo sutarties apmokėjimo sąlygas, patvirtino darbo grafikus, kuriuose nustatytas Dainiaus Kizlos darbo laikas, patvirtino atostogų planą, kuriame suplanuotos Dainiaus Kizlos atostogos, mokėjo 1390,30 Eur darbo užmokestį už neatliktą vaikų užimtumo specialisto darbą ir taip piktnaudžiavo tarnybine padėtimi siekdama gauti finansinės naudos sau artimam asmeniui už darbą, kurio jis neatliko,  neorganizavo kokybiškų socialinių paslaugų teikimo ir netinkamai naudojo Centro lėšas vykdant Vaikų dienos centro projektą „Ištieskime šeimai pagalbos ranką“. Taip ji pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, įpareigojantį biudžetinės įstaigos vadovą organizuoti biudžetinės įstaigos darbą, užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų, ir pažeidė Elektrėnų savi­valdybės tarybos patvirtintą Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro direktoriaus pareigybės aprašymo 3 punktą, įpareigojantį organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos darbą, įpareigojantį leisti įsakymus pagal savo kompetenciją, įpareigojantį kontroliuoti, kad įstatymai, Vyriausybės nutarimai, įsakymai bei nurodymai būtų įgyvendinami laiku ir tinkamai.

Tai yra antras atvejis per 17 savi­valdybės gyvavimo metų, kai ištyrus darbuotojų skundus ir nustačius vadovų darbo šiurkščius pažeidimus, iš pareigų atleisti savivaldybės įstaigos vadovai. Prieš trejetą metų iš pareigų atleistas buvo Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Zenonas Belickas, kuris iki šiol bylinėjasi teismuose dėl, jo manymu, neteisėto atleidimo.     

 

Share
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.