Rimantas Baravykas: kur gauti vadovą – politiką, kuris turėtų ambicijų ir gebėjimų rūpintis savivaldybe?

Rimantas Baravykas:  kur gauti vadovą – politiką, kuris turėtų ambicijų ir gebėjimų rūpintis savivaldybe?

Audrius Jurgelevičius,
ilgametis Elektrėnų savivaldybės
Tarybos narys

Rimantas Baravykas – kandidatas į Elektrėnų savivaldybės merus, deleguotas Socialdemokratų partijos. Rimantas Elektrėnų sa­vivaldybėje, Ąžuolinės kaime, su šeima įsikūrė savo senelių žemėje, pasistatė namus. Šiuo metu yra išrinktas Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininku, dirba Vilniaus savivaldybėje Eismo organizavimo skyriaus vedėju. Kadangi kandidatas turi patirties didelių tarptautinių ir Lietuvos įmonių bei savivaldos darbe, dirba pats konsultuodamas ir rengdamas studijas, todėl su juo ir kalbamės, ko savivaldoje trūksta ir ką Elektrėnuose galėtų pakeisti naujas meras.

A.J. Pasikeitus Vietos savi­valdos įstatymui, pasikeitė ir galių pusiausvyra priimant sprendimus. Kaip mes, social­demokratai, pasiruošę reaguoti į pokyčius?

R.B. Dažnai savivalda lyginama su privačiu verslu ir užduodamas klausimas, kodėl verslas tvarkosi operatyviai ir gerai, o savivalda to negali? Atsakymas nėra vienareikšmis. Pradėkime nuo to, kad versle yra aiškus savininkas – šei­mininkas, kuriam rūpi jo įmonės veikla. Savivaldoje šeimininko vaidmuo iš­plaukęs: gal meras, gal administracijos direktorius, gal taryba? Po įstatymo pasikeitimo aišku, kad meras nebegali likti dirbti tik užsidaręs savo kabinete, o savivaldybės žmonėms pasirodyti tik keliems sveikinimo žodžiams tarti šventėse. Jis turi kiekvieną dieną bendrauti su gyventojais, jausti jų gyvenimo pulsą. Jis privalo būti vadovu. O čia jau dilema – kur gauti vadovą – politiką, kuris turėtų ambicijų ir gebėjimų rūpintis savivaldybe, maksimaliai įgyvendindamas jos gyventojų valią. Mes matome socialdemokratų merą, su savivaldybės komanda reguliariai besilankantį ir dirbantį kiekvienoje seniūnijoje. Taip jis savo akimis galės pamatyti net menkiausius savivaldybės gyvenimo niuansus ir, tuo pat metu, kiekvienas seniūnijos gyventojas galės akis į akį išsakyti savo lūkesčius bei bėdas didžiausią galią turinčiam savivaldybės pareigūnui.

A.J. Kiekvienais metais tvir­tinamas savivaldybės biu­džetas kelia dideles aistras, atrodo, vienur lėšų skiriama per daug, o kitur jų trūksta. Ką mes, socialdemokratai, kitaip galime padaryti sprendžiant šią dilemą?

R.B. Finansų valdymas savivaldoje – tai ta vieta, kur ir velnias koją nusilaužtų nuo formalaus įstatymo raidės sekimo, kas dažniausiai virsta visiška biurokratija, rašto dėl rašto poreikiu, pastovia apsimestine baime, kad lėšos bus iššvaistytos neracionaliai. Apie tai yra sukurta šiuolaikinė patarlė – rūpinantis trijų centų išleidimu – išleidžiami šimtas eurų. O juk kiekvienais metais tvirtinamas biudžetas faktiškai nulemia tų metų savivaldybės gyvenimą. Gaila, kad formuojant jo projektą ir svarstant savivaldybės taryboje, į šį procesą mažai įtraukiami gyventojai. Socialdemokratai mato būdą, kaip taisyti šią situaciją. Pristatyti būsimą biudžetą ir aptarti geriausią lėšų panaudojimo būdą savivaldybės meras su komanda turėtų atvykti į kiekvieną seniūniją, kur tartųsi apie planuojamus finansuoti vietos projektus, išgirstų gyventojų nuomonę. Čia matome ir dar du kertinius iššūkius ir tuo pačiu sprendimus – biudžeto išlaidų poreikio pagrindimą ir jų skyrimą tiems projektams, kurie labiausiai reikalingi bendruomenėms. Dažnai biudžeto skaičiai imami iš „praėjusių metų“, „primečiau kiek kam reikės“, ar „kažkieno nuomone“. Todėl lėšų tam tikroms sritims trūksta, kitoms per daug, o tre­čioms nieko neskiriama. Kitas aspektas, finansuojamų projektų atranka. Čia jau tikri detektyvai – nuo asmeninio vieno ar kito valdininko sprendimo iki akivaizdaus noro finansuo­ti savo partiečio siūlomas veiklas. Aišku, kiekviena bendruomenė yra daugialypė ir dažnai sunkiai susitaria dėl bendrų sprendimų, bet jų ieškoti reikia. Ir tik tokiu sunkiu keliu galima pasiekti optimalius, kartais nepopuliarius sprendimus. Man geriausias to pavyzdys, kai Šveicarijoje viena bendruomenė sutarusi nusprendė priimti laidoti radioaktyvias atliekas. O mūsų savivaldybėje ir po dešimtmečio vis dar verda diskusijos dėl formaliai diskutuoto sprendimo įrengti sąvartyną Kazokiškėse. Nesitariant su vietos bendruomenėmis, šiandien praktiškai visos savivaldybės vietovės metų metais nesulaukia būtinų investicijų. Kaip ryškų to pavyzdį paminėsiu lėšas kelių ir gatvių remontui ir tiesimui ar inžinerinių tinklų renovacijai.

A.J. Dėl visų savivaldoje kylančių problemų gyventojai paprastai linkę kritikuoti prastai dirbančius valdininkus – savivaldybės administracijoje, įstaigose dirbančius. Ko socialdemokratai ketina imtis geriau organizuojant darbą, mažinant biurokratiją tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės tarybos sprendimai?

R.B. Vėl pasitelksiu analogiją iš verslo. Kiekvienas sėkmingas verslininkas jums pasakys, kad jis stip­rus tiek, kiek stipri jo komanda. Moty­vuoti darbuotojai visur vertinami. Šiuo klausimu savivalda tu­ri papildomų iššūkių. Pradėkime nuo to, kad valstybė sukūrė tokią valstybės tarnybos sistemą, kuri nesugeba motyvuoti darbuotojų ir skatina juos gauti atlyginimą už procesą, o ne už rezultatą. Šiuo metu rengiami Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai siūlo darbuotojams atlyginimus ir kitas motyvacijos priemones nustatyti išimtinai vadovo nuožiūra. Tokie valdančiųjų planai nekuria sisteminio darbuotojų motyvavimo sistemos. Darbuotojų motyvacijos kėlimo galimybės yra gerokai platesnės nei didesnis atlyginimas. Tai ir kelionės į darbą ir iš darbo išlaidų kompensavimas, nuotolinio darbo organizavimas, papildomas sveikatos draudimas, mokymų skatinimas ir jų išlaidų kompensavimas. Visa tai ir rūpestis darbuotoju, gero mikroklimato kūrimas tam, kad savivaldybės darbuotojas dirbtų kiekvienam savivaldybės gyventojui. Personalo paieška ir pritraukimas yra dar vienas savivaldos galvos skausmas. Savivaldybės galvos – meras ir administracija – turi pasitelkti visas priemones, kad užtikrintų, kad baigę mokslus vietiniai gyventojai liktų dirbti savivaldybės teritorijoje ir netgi atvyktų iš kitų savivaldybių. Elektrėnai labai gera vieta kurtis nau­jakuriams, tačiau įsikūrimui ir gyvenimui reikia ne vien geros vietos, bet ir palaikymo bei pagalbos. Būtina paliesti dar kelias problemas. Pirma, tai įsikerojęs savivaldybės vadovų siekis darbuotojus kontroliuo­ti „per partinę liniją“, o ne vertinti jų kompetenciją bei kūrybiškumą. Taip pat akį rėžia biurokratijos, o tiksliau – popierizmo, mastai. Tai didele dalimi priklauso nuo savivaldybės administracijos vadovų profesiona­lumo bei gebėjimų įžvelgti ekonominę naudą valdant procesus. Geras to pavyzdys būtų raštvedybos perėjimas prie skaitmeninių procesų. Per paskutinius 10 metų pasiektas ženklus technologinis progresas valstybės mastu, tačiau savivaldoje šio progreso įgyvendinimas priklauso nuo mero ir jo komandos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie skaitmeninių procesų. Mūsų savivaldybėje akivaizdžiai yra didelių galimybių tobulėjimui, vien peržiūrėjus tarybų posėdžių protokolus ir sprendimus su fiziniais parašais.

A.J. Senas kaip pasaulis gin­čas apie tai, kiek tiesioginėje savivaldybės įtakoje turi bū­ti svarbiausias paslaugas gy­ventojams teikiančios įmo­nės. Kaip mes, socialdemo­kratai, ver­­tinam komunalines, ke­lei­­­vių vežimo ir kitas socia­liai reikš­mingas paslaugas tei­kiančių savivaldybės įmonių veiklos perspektyvas?

R.B. Nesinori kritikuoti Elek­trėnų savivaldybės pavaldume esan­čių įmonių veiklos, tačiau paskaičius svarbiausias paslaugas gyventojams teikiančių įmonių lūkesčių laiškus (apie juos, deja, mažai kas žino!), kuriais jų savininkas – savivaldybė – nurodo, kokie veiklos rezultatai turi būti pasiekti, darosi aišku, kad savivalda pati nežino, kur link turi kreip­ti savo veiklą šios įmonės. Visa tai atsiliepia šiukšlių išvežime, gatvių ir kiemų priežiūroje, viešajame transporte, sveikatos priežiūroje ir kitose srityse. Aišku, čia reikia kelti ir šių įmonių vadovų, ir valdybų kompetencijos bei atsakomybės klausimus. Puikus to pavyzdys UAB „EKŪ“, tapusi savotiška nepajudinama valdančiųjų tvirtove, kurios neįveikia net didžiausios negandos. Savivaldybės tarybai nepatvirtinus 2021 m. UAB „EKŪ“ veiklos ataskaitos, jokių priemonių gerinant įmo­nės veiklą ar keičiant darbo organizavimo principus nebuvo imtasi. Aišku yra ir gerų kompetentingų vadovų, kuriems tenka dirbti lavi­ruojant tarp savivaldybės politikų norų ir gyventojų poreikių tenkinimo, dažnai turint labai ribotus išteklius. Taigi, socialdemokratai, net nesvarstydami minėtų įmonių privatizavimo planų, pasiruošę jų valdyme bei veikloje taikyti geriausias praktikas, derinant įmonių veiklos efektyvumą su gyventojų poreikių tenkinimu.

 

Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP PK sąskaitos. Užs. Nr. 2089

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69