Valdemar Tomaševski – Jūsų Prezidentas

Mieli Lietuvos žmonės,
šių metų gegužę rinksime naująjį Lietuvos Prezidentą. Spręsime tolesnės mūsų Tėvynės politinės krypties, jos ateities klausimus. Žinodamas Lietuvos politines aktualijas ir nuoširdžiai nerimaudamas dėl socialinio teisingumo stokos, dėl didelio pajamų atotrūkio tarp turtingų ir vargšų, dėl grėsmių tradicinei šei­mai, dėl sveikatos apsaugos ir kitų problemų, raginamas Lietuvos piliečių, nusprendžiau kandidatuo­ti į aukščiausias valstybės parei­gas, atstovauti Jums, ginti visiems mums svarbiausias krikščioniškąsias ir šeimos vertybes.
Tikėjimas – pamatinė ir svarbiausia mano veiklos ir gyvenimo ašis. Esu tikintis, praktikuojantis katalikas. Kiekvieną sekmadienį susitinkame Šventosiose Mišiose, o šiuo – priešvelykiniu laikotarpiu – Kryžiaus kelio ir kitose pamaldose. Kartu dalyvavome didžio­siose iškilmėse – susitikimuose su Popiežiumi jo vizito metu, Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus, Trakų bazilikos titulo suteikimo ir kitose iškilmėse. Auklėjame vaikus vadovaudamiesi Kristaus mokymu, esame vienos visuotinės bažny­čios vaikai. Ir visai

Valdemar Tomaševski

Valdemar Tomaševski

nesvarbu, kokia kalba šloviname Viešpatį. Svarbiausia, kad drąsiai ir nuoširdžiai įgyvendiname tikėjimo tiesas.
Esu vienas iš Jūsų. Žinau, kaip sunku žmonėms išgyventi be valstybės ir artimųjų paramos. Kartu su žmona Violeta 29 metus rūpinamės vyresniuoju sūnumi su negalia. Mano tėvai, mokytojai, dirbo nedidelėje kaimo mokykloje. Nuo vaikystės pažinau nelengvą žmonių dalią toliau gyvenančių nuo didmiesčių, kur nėra išvystyta infrastruktūra, kur trūksta darbo ir kitų pragyvenimo šaltinių. Mano pusbrolis (tėvo krikštasūnis – Henrikas Bernatovičius) dar 1984 m. įšventintas kunigu 33 metus uoliai tarnavo Dievui ir žmonėms Panevėžio arkivyskupijoje.
Prašau Jūsų palaikymo, nes siekiu, kad pagrindiniu Lietuvos politikos prioritetu taptų kiekvieno žmogaus gerovė ir orumas. Jau daugelį metų, nepaisydama sunkumų, sisteminės žiniasklaidos šališkumo, o kartais ir priešiškumo mano vadovaujama Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga tarnauja paprastam žmogui, įgyvendina sąžiningą politiką paremtą Bažnyčios mokymu. Ir tai nėra tušti žodžiai. Savo darbais įrodėme, kad politika gali būti skaidri ir paremta vertybėmis. Turėjau garbės inicijuoti negimusių vaikų apsaugos įstatymą ir net laimėti pirmąjį balsavimą po pateikimo. Pasiūlėme Lietuvoje įvesti „vaiko pinigus“ visiems tėvams išmokant 120 eurų per mėnesį bei nemokamus vaistus senjorams nuo 75 metų. Siūlome įvesti privalomąsias tikybos pamokas mokyklose. Deja, tik pusė Lietuvos vaikų mokosi tikybos, kiti renkasi etiką ir negaus svarbių atsakymų į jiems rūpimus amžinuosius klausimus apie gyvenimo prasmę, tikėjimo ir moks­lo santykį, žmogaus pašaukimą. Džiaugiuosi tuo, kad bent Vilniaus krašto mokyklose 100 proc. vaikų lanko tikybos pamokas. Turime kartu siekti, kad visoje Lietuvoje tikybos mokymas taptų

Valdemar Tomaševski su žmona Violeta, 2019 m. kovas

Valdemar Tomaševski su žmona Violeta, 2019 m. kovas

privalomas. Tai ypač svarbu šiuo dvasinio nuo­smukio laikotarpiu.
Visus šiuos tikintiems ir visiems Lietuvos gyventojams svarbius klausimus realiai sprendžia Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga. Kita partija, vadinamieji Krikščionys demokratai, nieko nenuveikė šioje srityje, o jos lyderis G. Landsbergis pasisako už vienalyčių partnerysčių įteisinimą, taip pat už legalius abortus iki 12 nėštumo savaitės. Tai yra nesuderinama su mūsų tikėjimu ir Bažny­čios mokymu. Susidaro toks įspūdis, kad minėtos partijos vadovybei pavadinimas „Krikščionys demokratai“ reikalingas tik krikščionių balsams gauti. Kita vertus, turiu išreikšti savo pagarbą ne vienam tos partijos parlamentarui (J. Dagiui, P. Saudargui ir kt.), su kuriais kartu gynėme ir giname tradicinę šeimą ir gyvybę. Deja, jie nedaro lemiamos įtakos visos partijos sprendimams.
Kviečiu Jus – dalyvauti rinkimuose, demokratiniame politiniame procese ir kartu apginti Marijos žemę nuo šiuolaikinės iškrypusios neoliberaliosios ideologijos grėsmių. Politiką suvokiu kaip tarnystę ir priemonę siekti socialinio teisingumo, rūpintis paprastu žmogumi, ginti gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties, vienyti visus geros valios žmones. Kviečiu paremti mano krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą programą.

***
* Valdemar Tomaševski gimė 1965 m. kovo 3 d. Vilniuje, mokytojų šeimoje. Jo a. a. tėvas Vladislav Tomaševski buvo ilgametis Vilniaus rajono Platiniškų pagrindinės mokyklos direktorius, o motina, Jadvyga Tomaševska, pedagoginiam darbui skyrė 50 gyvenimo metų. Kandidatas baigė Vilniaus 11-ąją vidurinę mokyklą (dabar – A. Mickevičiaus licėjus), o mokslus pradėjo Lazdynų vidurinėje mokykloje. Buvo gabus ir aktyvus mokinys. Išlaikęs brandos egzaminus 1983 metais įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas). 1984–1986 metais, po pirmojo studijų kurso, kaip šauktinis atliko karinę tarnybą Murmansko srityje. 1990 m. baigė studijas ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.
* Valdemar Tomaševski yra žinomas kaip principingas, energingas, nepaprastai darbštus ir sąžiningas žmogus, savo gyvenime ir veikloje besivadovaujantis Dekalogu. Tikintis ir praktikuojantis katalikas, visada ginantis krikščioniškąsias vertybes, įstatymo dėl negimusio vaiko apsaugos projekto autorius.
Valdemar Tomaševski yra vedęs, jau 30 metų gyvena dar­nioje šeimoje su žmona Violeta ir dviem sūnumis: 29 m. Vladislavu ir 19 m. Pavelu.

***
* Valdemar Tomaševski, dalyvavęs šalies Prezidento rinkimuo­se 2014 m., pasiekė absoliučią balsų daugumą Vilniaus krašte ir apie 9 procentų paramą šalies mastu. Iš viso apie 110 000 žmonių, dalyvavusių rinkimuose, parėmė jo programą, skirtą teisingumui ir rūpesčiui kiekvienu gyventoju. V. Tomaševskio sąžininga ir drąsi veikla šiandien šalyje plačiai žinoma, todėl jis turi realią galimybę pagerinti iki šiol pasiektus rezultatus.
* Rinkėjai, vertindami Valdemaro Tomaševskio sąžiningumą ir kompetenciją, nusprendė jį deleguoti dirbti tarptautinėje politinėje arenoje. Per 2009 ir 2014 metais vykusius rinkimus į Europos Parlamentą jis susilaukė didžiulio Lietuvos gyventojų palaikymo ir tapo Europos Parlamento nariu. Šioje institucijoje jis tinkamai atstovauja savo rinkėjų interesus. Už Valdemarą Tomaševskį balsavo ne tik tautinių mažumų atstovai, bet ir lietuviai, kurie vertina jį kaip sąžiningą žmogų ir visuomeninei veiklai atsidavusį veikėją.
Telaimina Jus Dievas

Už krikščioniškas vertybes!
Už socialinį teisingumą ir sąžiningą politiką!

Valdemar Tomaševski,
Kandidatas į Lietuvos
Respublikos Prezidentus

 

Užs. Nr. 1789. Politinė reklama bus apmokėta iš V. Tomaševskio rinkimų sąskaitos.

Susiję tekstai

Palikite atsiliepimą

Norite prisijungti prie diskusijos?
Palikite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

UA-128678564-1